Phát biểu nào sau đây sai?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cấu tạo của lysin có 2 nhóm amino –NH2 và 1 nhóm cacboxyl-COOH nên dung dịch lysin có môi trường bazo, làm quỳ tím đổi màu xanh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X