Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là HCOOH và CH3OH.
Theo Wiki:
Methyl formate, cũng gọi là methyl methanoate, là một methyl ester của axít formic. Là ví dụ đơn giản nhất của một ester, nó là một chất lỏng không màu với mùi táo, áp suất hơi cao, và sức căng bề mặt thấp. Nó là tiền thân của nhiều hợp chất khác có lợi ích thương mại.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat, triolein, glucozơ, fructozơ. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.

Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat, triolein, glucozơ, fructozơ. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là 5. (trừ tristearin và fructozơ.) – Lưu ý: chất có nhóm chức H-C=O sẽ tác dụng đươc với Br2.

Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ, metyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.

Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là 4.
Giải:
Anilin:
C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr
Glucozo:
C6H12O6 + Br2 + H2O → C6H12O7 + 2HBr
Triolein:
(C17H33COO)3C3H5 + 3Br2 → C17H33Br2COO)3C3H5
Metyl fomat:
HCOOCH3 + Br2 + H2O → CO2 + 2HBr + CH3OH

Metyl fomat có công thức là

Metyl fomat có công thức là HCOOCH3

Cho các chất sau: axit fomic, metyl fomat, glucozơ, axetilen. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

Cho các chất sau: axit fomic, metyl fomat, glucozơ, axetilen. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là 3 gồm axit fomic, metyl fomat, glucozơ,

Hỗn hợp X gồm metyl fomat và etyl axetat có cùng số mol. Hỗn hợp Y gồm haxemetylenđiamin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp Z chứa X và Y cần dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2; trong đó số mol của CO2 ít hơn của H2O là a mol. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy .....

Giá trị của m là 32,88 gam.
Giải:
nC2H4O2 = nC4H8O2 = x
nC6H16N2 = y
nC6H14N2O2 = z
nO2 = 2x + 5x + 10y + 8,5z = 1,42
nH2O – nCO2 = (8y + 7z) – (6y + 6z) = x + x + y + z
nN2 = y + z = 0,12
Giải hệ được: x = 0,04, y = 0,08, z = 0,04
nCO2 = 2x + 4x + 6y + 6z = 0,96

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X