Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945 là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945 là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X