Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 được Đảng xác định là gì?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 được Đảng xác định là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong giai đoạn 1936 – 1939, do quy định bởi hoàn cảnh quốc tế và trong nước thuận lợi => Hội nghị tháng 7/1936 của Đảng đã quyết định đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, giành tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X