Hạn chế của học thuyết Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hạn chế của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hạn chế của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là không chú trọng mục tiêu chống đế quốc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X