Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Jim: "This dictionary is for you. I hope you will find it useful." - Mai : "...................."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X