I didn’t understand a word, I kept smiling

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

________I didn’t understand a word, I kept smiling.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

________I didn’t understand a word, I kept smiling. 
=> Even though I didn’t understand a word, I kept smiling. (Cấu trúc: Even though + S + V, S + V +…)

=> Dịch nghĩa: Mặc dù tôi không hiểu một từ nào, nhưng tôi vẫn mỉm cười.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X