I ________ Mark for hours and hours and he hasn't answered. I'm really angry

01/12/2020 205

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
I ________ Mark for hours and hours and he hasn't answered. I'm really angry with him!
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
hours and hours: hàng giờ đồng hồ
Đối với hiện tại hoàn thành: tập trung vào kết quả của hành động.
hiện tại hoàn thành tiếp diễn tập trung vào hành động, có thể vẫn chưa kết thúc, mang tính liên tục
=> I have been calling Mark for hours and hours and he hasn't answered. I'm really angry with him!
Tạm dịch: Tôi đã gọi cho Mark hàng giờ đồng hồ rồi và anh ta chưa trả lời. Tôi thực sự tức giận.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X