Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam và V lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2O và H2 (tỉ lệ 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào X, lượng NaOH phản ứng là 0,92 mol và thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam và V lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2O và H2 (tỉ lệ 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào X, lượng NaOH phản ứng là 0,92 mol và thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là 1,792

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư thu được 16,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch chứa 43,2 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư thu được 16,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch chứa 43,2 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 9,8.

Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,46 mol H2SO4 loãng và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chứa 58,45 gam chất tan gồm hỗn hợp muối trung hòa) và 2,92 gam hỗn hợp khí Z. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,91 mol NaOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết .....

Y + NaOH thu được dung dịch chứa Na+ (0,91 + 0,01 = 0,92), SO42- (0,46), bảo toàn điện tích vừa đủ nên Y không còn NO3-.
Đặt u là tổng khối lượng của Fe2+, Fe3+, Mg2+. Đặt nNH4+ = v
m muối = u + 18v + 0,01.23 + 0,46.96 = 58,45
nOH- trong kết tủa = 0,91 – v
—> m↓ = u + 17(0,91 – v) = 29,18

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

KCl là một muối trung hòa nó mang đầy đủ tính chất hóa học của muối.

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,32 mol $H_{2} S O_{4}$ (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,24 mol $S O_{2}$ (là chất khí duy nhất). Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Giá trị .....

Bảo toàn H → nH2O = 0,32
Bảo toàn O:
4nH2SO4 = 4nSO42-(Y) + 2nSO2 + nH2O
→ nSO42-(Y) = 0,12
Y + NaOH (0,25 mol) → Dung dịch chứa Na+ (0,25), SO42- (0,12), bảo toàn điện tích → AlO2- (0,01)
nOH- trong kết tủa = 0,25 – 0,01.4 = 0,21
→ m kim loại trong kết tủa = 7,63 – 0,21.17 = 4,06

Chất nào sau đây thuộc loại muối trung hòa?

NH4Cl thuộc loại muối trung hòa. Amoni clorua là một trong những hợp chất vô cơ quan trọng, công thức hóa học là NH4Cl. Đây là một tinh thể muối amoni clorua có màu trắng ngà, bột mịn và tan mạnh trong nước. Amoni clorua thường được tạo nên trên các địa điểm than đá bị cháy khi ngưng tụ các khí có nguồn .....

X là hỗn hợp gồm Mg và MgO (trong đó MgO chiếm 40% khối lượng). Y là dung dịch gồm H2SO4 và NaNO3. Cho 6 gam X tan hoàn toàn vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa ba muối trung hòa) và hỗn hợp hai khí (gồm khí T và 0,04 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z, thu được 55,92 gam kết tủa. Biết Z có khả .....

nMg = 0,15 và nMgO = 0,06
Dung dịch Z chứa 3 muối trung hòa gồm Mg2+ (0,21 mol), Na+, NH4+ và SO42-
Z + BaCl2 → nSO42- = nBaSO4 = 0,24
Z + NaOH → nNaOH = 2nMg2+ + nNH4+
→ nNH4+ = 0,02
Bảo toàn điện tích → nNa+ = 0,04
Bảo toàn N → nN(T) = nNaNO3 – nNH4+ = 0,02

Trộn 50 ml dung dịch $H _{3} PO _{4}$ 1M với V ml dung dịch KOH 1M, thu được muối trung hòa. Giá trị của V là

Trộn 50 ml dung dịch $H _{3} PO _{4}$ 1M với V ml dung dịch KOH 1M, thu được muối trung hòa. Giá trị của V là 150 ml

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X