Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 01/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là. các chiến lược truy nhập CSDL.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông  tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ quản trị CSDL là:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một cơ sở dữ liệu.Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một phần mềm cho phép tạo lập các CSDL cho các ứng dụng khác nhau và điều khiển mọi truy cập tới các CSDL đó. Nghĩa là, hệ quản trị CSDL cho phép định nghĩa (xác định kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữ liệu), tạo lập (lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị nhớ) và thao tác (truy vấn, cập nhật, kết xuất, ...) các CSDL cho các ứng dụng khác nhau. Ví dụ: MS. Access, MS. SQL Server, ORACLE, IBM DB2, ...

Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?

Chức năng lưu biên bản hệ thống:
+ Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu, …
+ Cho thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: lưu lại nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật.

Hệ quản trị CSDL gồm:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm Oracle, Access, MySQL.

Kiến thức bổ sung:

- Oracle là hệ quản trị cơ sở dữ liệu xuất phát từ tên một hãng phần mền và cũng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên thế giới.

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ thực hiện công việc::
+ Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng để kết xuất dữ liệu.
+ Liệt kê tập con các bản ghi thoả mãn điều kiện
+ Định vị các bản ghi thoả mãn điều kiện
+ Thực hiện các phép toán
+ Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và máy chạy trong mạng cục bộ.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là Cơ sở dữ liệu quan hệ.

Đối tượng Report trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có thể dùng để làm gì?

Đối tượng Report trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có thể dùng để tổng hợp dữ liệu.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng: Thực hiện quyền truy nhập nếu không..được phép của người quản trị CSDL

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là. các chiến lược truy nhập CSDL.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu.

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X