Dòng nào nêu khái quát về tình trạng không trung thành với nguyên bản khi tóm

07/12/2020 16

Câu Hỏi:
Dòng nào nêu khái quát về tình trạng không trung thành với nguyên bản khi tóm tắt?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Dòng nêu khái quát về tình trạng không trung thành với nguyên bản khi tóm tắt: Tóm tắt tùy tiện, không phản ánh đúng tinh thần của nguyên bản.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X