Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 14/06/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các đối tượng trong bảng chọn đối tượng là:

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể: Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ

Giải thích:

- Chế độ thiết kế là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới

- Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện:

+ Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút 

 Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [Design]  hoặc nháy nút {{alt}} hình ảnh nếu đang ở chế độ biểu mẫu

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: Nhập dữ liệu

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X