Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tố nào?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tố nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tố nào?
- Vốn, khoa học công nghệ và con người
- Đất đai, tư bản và cơ cấu kinh tế
- Cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và vai trò của nhà nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là biểu hiện của nội dung nào dưới đây?

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là biểu hiện của nội dung Mặt tích cực của cạnh tranh.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định tạo ra sự tăng trưởng kinh tế "thần kì" của Nhật Bản là

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định tạo ra sự tăng trưởng kinh tế "thần kì" của Nhật Bản là con người được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.

Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào?


Đáp án: B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a
Giải thích: 3 nước Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a thành lập tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI.(trang 59 SGK Địa lí 8).

Nhân tố có ý nghĩa quyết định để tăng trưởng kinh tế và nâng cao không ngừng mức sống của con người trong thế kỉ XX là:

Nhân tố có ý nghĩa quyết định để tăng trưởng kinh tế và nâng cao không ngừng mức sống của con người trong thế kỉ XX là: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội là

Theo SGK GDCD 11 trang 9 thì phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội. Vậy đáp án đúng là phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội là nói đến khái niệm

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội là nói đến khái niệm phát triển kinh tế

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X