Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng KHKT tử nửa sau thế kỉ XX là gì?

Xuất bản: 30/05/2023 - Cập nhật: 30/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng KHKT tử nửa sau thế kỉ XX là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng KHKT tử nửa sau thế kỉ XX là Khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X