Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X