Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X