Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.I did not

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.
I did not answer the door even though I knew it was my friend.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X