Choose the correct answer that complete these given words.Laser / device /

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Choose the correct answer that complete these given words.
Laser / device / concentrate / light waves / intense beam.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X