Cho m (gam) hỗn hợp K và Ba vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho m (gam) hỗn hợp K và Ba vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kêt quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên. Khối lượng của K có trong m gam hỗn hợp là

Cho m (gam) hỗn hợp K và Ba vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đồ thị biều diễn quá trình các phản ứng diễn như với tì lệ như sau:

Đoạn OA: $CO _{2}+ Ba ( OH )_{2} \longrightarrow BaCO _{3} \downarrow+ H _{2} O .$

Đoạn $AB : CO _{2}+ KOH \longrightarrow KHCO _{3}$

Đoạn BC: $CO _{2}+ H _{2} O + BaCO _{3} \longrightarrow Ba \left( HCO _{3}\right)_{2}$

*Nhận xét: tỉ lệ phàn ứng đều là

$1: 1 \rightarrow \Delta OAH , \Delta KBC$ dều là các tam giác vuông cân.

$\rightarrow$ Nhin nhanh: các khoàng chia nhỏ trên OC đều bằng nhau và bằng 0,05.

$\rightarrow OK =0,35-0,05=0,3$

$\rightarrow AB = HK = OK - OH =0,3-0,1=0,2$

$\rightarrow có 0,2 mol KOH$

$\rightarrow$ bảo toàn nguyên tố suy ra có 0,2 mol $K$ trong m gam hỗn hợp ban đầu.

Tương úmg với $0,2 \times 39=7,8$ gam là yêu cầu bài toán!

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X