Cho biểu đồ:Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lượng sắn

Xuất bản: 12/06/2024 - Cập nhật: 12/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho biểu đồ:

sản lượng sắn của Cam-pu-chia và Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lượng sắn của Cam-pu-chia và Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

giai đoạn 2015 – 2020: Sản lượng sắn của Việt Nam tăng thêm 14,5 nghìn tấn, gấp 1,001 lần; Cam - pu - chia tăng thêm 1120 nghìn tấn, gấp 1,09 lần
=> Việt Nam tăng ít và tăng chậm hơn Cam - pu - chia

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X