Cho biểu đồ về sản xuất sắt, thép và sản xuất xi măng của nước ta giai đoạn 2015

Xuất bản: 12/06/2024 - Cập nhật: 12/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho biểu đồ về sản xuất sắt, thép và sản xuất xi măng của nước ta giai đoạn 2015 - 2020:

sản xuất sắt, thép và sản xuất xi măng của nước ta giai đoạn 2015 - 2020

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

+ Dạng biểu đồ kết hợp.
+ Đơn vị triệu tấn và %: Sản lượng sắt, thép và xi măng (triệu tấn - thể hiện quy mô); tốc độ tăng trưởng sản lượng sắt, thép và xi măng (% - thể hiện tốc độ tăng trưởng).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X