Chất nào sau đây là muối axit?

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 10/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây là muối axit?
Câu hỏi trong đề: Sự điện li

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy các chất nào sau đây là muối axit

Dãy các chất sau đây là muối axit: Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

Chất nào sau đây là muối axit?

NaHCO3 là muối axit vì gốc axit có khả năng nhường H+.
Muối axit là một loại muối mà các hidro trong gốc axit vẫn có khả năng phân ly ra H+. Ví dụ về muối axit là NaHSO4, trong đó số lượng hidro thay thế của gốc axit bằng số nguyên tử H.

Muối nào sau đây là muối axit ?

Muối $NaHSO _{4}$ là muối axit

Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit :

Câu trả lời đúng khi nói về muối axit : Muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước.
Muối axit là một loại muối mà trong gốc axit có hidro vẫn còn có thể phân li ra H+. Muối này có khả năng tạo ra dung dịch có tính axit. Hóa trị của gốc axit chính bằng số nguyên tử H đã được thay thế. Ví dụ như NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO4,…

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X