Sự điện li

Trắc nghiệm lý thuyết Hóa mức độ vận dụng cao số 9 - Ôn tập các kiến thức Sự điện li.

Câu 1. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?
Câu 2. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?
Câu 3. Trong dung dịch ion CO32- cùng tồn tại với các ion
Câu 4. Chất nào sau đây là muối axit?.
Câu 5. Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:

(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O;

(b) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O;

(c) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O;

(d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O.

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là
Câu 6. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 7. Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 8. Chất nào sau đây là muối trung hòa?
Câu 9. Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 10. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
Câu 11. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
Câu 12. Trong dung dịch, ion OH- không tác dụng được với ion
Câu 13. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
Câu 14. Phương trình H+ + OH-→→ H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình sau:
Câu 15. Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl →→ NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?
Câu 16. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?
Câu 17. Phương trình ion rút gọn không đúng là
Câu 18. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
Câu 19. Muối nào sau đây là muối axit ?
Câu 20. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?
Câu 21. Muối nào tan trong nước
Câu 22. Những chất nào dưới đây thuộc loại chất điện li yếu?
Câu 23. Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
Câu 24. Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là
Câu 25. Có 4 dung dịch: natri clorua (NaCl), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat (K2SO4) đều có nồng độ 0,1 mol/l. Dung dịch chứa chất tan có khả năng dẫn điện tốt nhất là
Câu 26. Cho các phản ứng sau:

(a) NH4Cl + NaOH  NaCl + NH3 + H2O  (b) NH4HCO3 + 2KOH  K2CO3 + NH3 + 2H2O

(c) NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O  (d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH  BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  

$OH ^{-}+ HCO _{3}^{-} \longrightarrow CO _{3}^{2-}+ H _{2} O$ là
Câu 27. Các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là
Câu 28. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O?
Câu 29. Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là
Câu 30. Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là
Câu 31. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn

$OH ^{-}+ HCO _{3}^{-} \longrightarrow CO _{3}^{2-}+ H _{2} O$
Câu 32. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là

$Ca ^{2+}+ CO _{3}^{2-} \longrightarrow CaCO _{3} \downarrow$
Câu 33. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là $Ba ^{2+}+ SO _{4}^{2-} \longrightarrow BaSO _{4} \downarrow$
Câu 34. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S?
Câu 35. Cho phản ứng sau:

$X + Y \longrightarrow BaCO _{3} \vee+ CaCO _{3} \vee+ H _{2} O$

Vậy X, Y lần lượt là:

đáp án Sự điện li

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 19D
Câu 2BCâu 20D
Câu 3ACâu 21C
Câu 4DCâu 22C
Câu 5BCâu 23A
Câu 6CCâu 24B
Câu 7CCâu 25B
Câu 8DCâu 26B
Câu 9CCâu 27D
Câu 10DCâu 28B
Câu 11ACâu 29B
Câu 12ACâu 30D
Câu 13CCâu 31C
Câu 14BCâu 32A
Câu 15CCâu 33D
Câu 16CCâu 34C
Câu 17BCâu 35B
Câu 18A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X