Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?

Xuất bản: 07/08/2023 - Cập nhật: 10/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chất sau đây không bị nhiệt phân đó là: $Na_{2}CO_{3}$ vì muối cacbonat của kim loại kiềm bền với nhiệt (không bị nhiệt phân hủy).

Nhiệt phân là quá trình phân hủy chất thành các chất khác bằng cách sử dụng nhiệt độ cao. Khi một chất được nung nóng đến một nhiệt độ nhất định, phân tử của chất đó bắt đầu phân hủy thành các chất khác nhau.

- Các bazơ không tan đều bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
- Tất cả các muối Amoni đều kém bền nhiệt và bị phân hủy khi nung nóng.
- Tất cả các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân.
- Tất cả các muối hidrocacbonat đều kém bền nhiệt và bị phân hủy khi đun nóng.
- Các muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) đều bị phân hủy bởi nhiệt. Muối cacbonat của kim loại kiềm không bị nhiệt phân hủy.
- Các muối sunfat đều khó bị phân huỷ bởi nhiệt so với các muối khác
- Các muối sunfit đều kém bền nhiệt, dễ bị phân huỷ khi nung nóng
- Hầu như các muối photphat đều rất bền với nhiệt và không bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân?

Nhóm gồm các muối không bị nhiệt phân là $Na_{2}CO_{3}, K_{2}CO_{3}, Li_{2}CO_{3}$.

Nhiệt phân là quá trình phân hủy chất thành các chất khác bằng cách sử dụng nhiệt độ cao. Khi các kim loại ở gần đáy của chuỗi phản ứng, các hợp chất của chúng thường bị phân hủy dễ dàng ở nhiệt độ cao. Muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bền nên không bị nhiệt phân hủy. Một số muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

Muối Ca(HCO3)2 dễ bị phân hủy khi đun nóng.
Phương trình hóa học xảy ra khi đun nóng muối Ca(HCO3)2:
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2.

Nhiệt phân hoàn toàn chất X trong không khí thu được $Fe_{2}O_{3}$. Chất X là?

Chất X khi tiến hành nhiệt phân hoàn toàn trong không khí thu được $Fe_{2}O_{3}$ => Chất X có thể là $Fe\left(NO _{3}\right)_{2}$, $Fe(OH)_{2}$ hoặc $Fe \left(NO_{3}\right)_{3}$. Đáp án D là đáp án đúng.

Muối nào sau đây bền với nhiệt, không bị nhiệt phân hủy ngay cả ở trạng thái nóng chảy?

Muối K2COlà muối bền với nhiệt, không bị nhiệt phân hủy ngay cả ở trạng thái nóng chảy. 
Các muối KNO3, KMnO4 và KClOđều dễ bị nhiệt phân thu được khí oxi. Chỉ có K2CO3 bền với nhiệt, không bị phân hủy ngay cả ờ trạng thái nóng chảy.

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là?

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là Ag, NO2, O2.
Phương trình nhiệt phân AgNO
$AgNO_{3} \overset{t^{o}}{\rightarrow}2Ag + 2NO_{2} + O_{2}​$

Tất cả các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân do cấu trúc của ion NO3- kém bền với nhiệt, sản phẩm của phản ứng phụ thuộc vào khả năng hoạt động của kim loại có trong muối.

Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân?

NaHCO3 là chất dễ bị nhiệt phân. Phản ứng nhiệt phân xảy ra:


2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Giải thích chi tiết: Tất cả các muối hidrocacbonat (HCO3)- đều kém bền nhiệt và bị phân hủy khi đun nóng. Các muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) cũng đều bị phân hủy bởi nhiệt, duy chỉ có muối cacbonat của kim loại kiềm là không bị nhiệt phân hủy.

Nhiệt phân muối $Mg \left( NO _{3}\right)_{2}$ thu được các sản phẩm nào

Nhiệt phân muối $Mg \left(NO_{3}\right)_{2}$ thu được $MgO, NO_{2}, O_{2}$.

- Muối nitrat của kim loại đứng trước Mg khi nhiệt phân tạo muối nitrit + O2
- Muối nitrat của kim loại từ Mg đến Cu khi nhiệt phân tạo oxit kim loại + NO2 + O2

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X