Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng?

Xuất bản: 24/03/2023 - Cập nhật: 24/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Na2CO3 được dùng để làm mềm nước cứng:
Mg2+ + CO32- → MgCO3
Ca2+ + CO32- → CaCO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X