Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 8: Điện năng. Công suất điện

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 8: Điện năng. Công suất điện có đáp án

Câu 1. Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu ${R}_1{<}{R}_2$ và ${R}_12$ là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

A. ${R}_12$ nhỏ hơn ${R}_1$ và ${R}_2$. Công suất tiêu thụ trên ${R}_2$ nhỏ hơn trên ${R}_1$.

B. ${R}_12$ nhỏ hơn ${R}_1$ và ${R}_2$. Công suất tiêu thụ trên ${R}_2$ lớn hơn trên ${R}_1$.

C. ${R}_12$ lớn hơn ${R}_1$ và ${R}_2$

D. ${R}_12$ bằng trung bình nhân của ${R}_1$

Câu 2. Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu ${R}_1{<}{R}_2$ và ${R}_12$ là điện trở tương đương của hệ mắc song song.

Phương án nào sau đây sai.

A. ${R}_12$ nhỏ hơn cả ${R}_1$ và ${R}_2$.

B. Công suất tiêu thụ trên ${R}_2$ nhỏ hơn trên ${R}_1$

C. $U_1=U_2$

D. ${R}_12={R}_1{+}{R}_2$

Câu 3. Hai bóng đèn có công suất định mức là ${P}_1=25{W}$, ${P}_2=100{W}$ đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

A. Đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy

B. Đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy

C. Cả hai đèn sáng yếu

D. Cả hai đèn sáng bình thường

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 8: Điện năng. Công suất điện

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 7 A
Câu 2 D Câu 8 C
Câu 3 B Câu 9 C
Câu 4 B Câu 10 B
Câu 5 D Câu 11 C
Câu 6 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X