Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 7 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 7 Đại số có đáp án.

Câu 1. Kết quả của phép tính 23 - 17 là
Câu 2. Kết quả của phép tính 54 - 60 là:
Câu 3. Tính (125 - 200 )
Câu 4. Tính 246 - 500
Câu 5. Chọn câu đúng
Câu 6. Chọn câu đúng
Câu 7. Kết quả của phép tính 898 - 1008 là
Câu 8. Kết quả của phép tính 786 - 8786 là:
Câu 9. Tìm x biết 9 + x = 2
Câu 10. Tìm x biết x + 8 = 5
Câu 11. Giá trị của x thỏa mãn - 15 + x = - 20
Câu 12. Giá trị của x thỏa mãn - 27 + x = - 98
Câu 13. Chọn câu sai.
Câu 14. Chọn câu sai
Câu 15. Tính giá trị của A = 453 - x biết x = 899
Câu 16. Tính giá trị của A = 389 - x biết x = 1589
Câu 17. Giá trị của B = - 567 - x biết x = - 90 là
Câu 18. Giá trị của B= - |-903| - x biết x = - 193 là:
Câu 19. Tính M = 90 - ( - 113) - 78 ta được:
Câu 20. Tính M = - 27 - (133 - 129) - ( - 46) ta được:
Câu 21. Giá trị của x biết - 20 - x = 96 là:
Câu 22. Giá trị của x biết 78 - x = - 119 là:
Câu 23. Chiếc diều của bạn Nam đang ở độ cao 20m so với mặt đất. Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm 3m, rồi sau đó lại giảm đi 4m. Hỏi chiếc diều cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau 2 lần thay đổi độ cao?

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 7 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 13 A
Câu 2 B Câu 14 D
Câu 3 A Câu 15 D
Câu 4 A Câu 16 D
Câu 5 B Câu 17 B
Câu 6 C Câu 18 B
Câu 7 A Câu 19 A
Câu 8 A Câu 20 C
Câu 9 B Câu 21 C
Câu 10 B Câu 22 C
Câu 11 A Câu 23 A
Câu 12 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X