Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 7 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 7 Đại số có đáp án.

Câu 3. Tính (125 - 200 )

A. -75

B. 75

C. -85

D. 85

Câu 4. Tính 246 - 500

A. -254

B. 254

C. 290

D. -290

Câu 5. Chọn câu đúng

A. 170-228=58

B. 228-892<0

C. 782-783>0

D. 675-908>-3

Câu 6. Chọn câu đúng

A. 32-89>0

B. 167-176=0

C. 567-566>0

D. 356-166>300

Câu 7. Kết quả của phép tính 898 - 1008 là

A. Số nguyên âm

B. Số nguyên dương

C. Số lớn hơn 3

D. Số 0

Câu 8. Kết quả của phép tính 786 - 8786 là:

A. Số nguyên âm

B. Số nguyên dương

C. Số lớn hơn 3

D. Số 0

Câu 9. Tìm x biết 9 + x = 2

A. 7

B. -7

C. 11

D. -11

Câu 10. Tìm x biết x + 8 = 5

A. 9

B. -3

C. 11

D. -11

Câu 13. Chọn câu sai.

A. 112-908=-786

B. 76-98<-5

C. 98-1116<103-256

D. 56-90>347-674

Câu 14. Chọn câu sai

A. 125-(-314)>189

B. 67-89<89

C. 0-(-321)>0

D. -127-(-34)<-127

Câu 19. Tính M = 90 - ( - 113) - 78 ta được:

A. M>100

B. M<50

C. M<0

D. M>150

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 7 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 13 A
Câu 2 B Câu 14 D
Câu 3 A Câu 15 D
Câu 4 A Câu 16 D
Câu 5 B Câu 17 B
Câu 6 C Câu 18 B
Câu 7 A Câu 19 A
Câu 8 A Câu 20 C
Câu 9 B Câu 21 C
Câu 10 B Câu 22 C
Câu 11 A Câu 23 A
Câu 12 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X