Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 6 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 6 Đại số có đáp án.

Câu 1. Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

A. Giao hoán

B. Kết hợp

C. Cộng với số 0

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2. Chọn đáp án sai:

A. a+b=b-a

B. (a+b)+c=a+(b+c)

C. a+(-a)=0

D. a+0=a

Câu 5. Tính ( - 978) + 978

A. 0

B. 978

C. 1956

D. 980

Câu 6. Tính ( - 1993) + 1993.

A. 00

B. 1993

C. -1993

D. 2000

Câu 7. Chọn câu đúng.

A. (-98)+(-89)=(-89)+(-98)

B. (-98)+(-89)>(-89)+(-98)

C. (-98)+(-89)<(-89)+(-98)

D. (-98)+(-89)=-177

Câu 8. Chọn câu đúng.

A. (-109)+190>190+(-109)

B. (-109)+190<190+(-109)

C. (-109)+190=190+(-109)

D. (-109)+190=0

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

A. (-21)+4+(-55)=4+(-21)+(-55)

B. (-21)+4+(-55)=(-55)+4+(-21)

C. (-21)+4+(-55)=4+(-55)+(-21)

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10. Chọn đáp án sai.

A. (-214)+(-90)+27=27+(-90)+(-214)

B. (-214)+(-90)+27=(-90)+27+(-214)

C. (-214)+(-90)+27>27+(-90)+(-214)

D. (-214)+(-90)+27=(-90)+(-214)+27

Câu 11. Tính ( - 551) + ( - 400) + ( - 449)

A. -1400

B. -1450

C. -1000

D. -1500

Câu 12. Tính ( - 312) + ( - 327) + ( - 28) + 27

A. -640

B. 640

C. -1856

D. -1500

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 6 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 13 D
Câu 2 A Câu 14 D
Câu 3 A Câu 15 A
Câu 4 A Câu 16 A
Câu 5 A Câu 17 C
Câu 6 A Câu 18 C
Câu 7 A Câu 19 C
Câu 8 C Câu 20 A
Câu 9 D Câu 21 A
Câu 10 C Câu 22 B
Câu 11 A Câu 23 B
Câu 12 A Câu 24 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X