Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 5 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 5 Đại số có đáp án.

Câu 5. Tính ( - 909) + 909.

A. 1818

B. 1

C. 0

D. -1818

Câu 6. Tính ( - 1202) + 1202.

A. 1202

B. -2020

C. 0

D. -1202

Câu 7. Tổng của số - 19091 và số 999 là

A. -19082

B. 18092

C. -18092

D. -18093

Câu 8. Tổng của hai số - 2893 với 893 là:

A. -2893

B. 3893

C. -2000

D. 2000

Câu 9. Giá trị nào của x thỏa mãn x-589=(-335)?

A. x=-452

B. x=-254

C. x=542

D. x=254

Câu 10. Giá trị nào của x thỏa mãn x-(-675)=118

A. x=-452

B. x=-254

C. x=542

D. x=-557

Câu 11. Chọn câu đúng

A. (-98)+89>0

B. 789+(-987)=0

C. (-1276)+|-1365|>0

D. (-348)+|348|>0

Câu 12. Chọn câu đúng.

A. (-114)+114>0

B. (-781)+817<0

C. (-234)+|-243|=0

D. (-98)+|-98|=0

Câu 13. Chọn câu sai.

A. 678+(-4)<678

B. 4+(-678)>-678

C. 678+(-4)=678

D. 4+(-678)=-674

Câu 14. Chọn câu đúng

A. (-1234)+5<-1234

B. (-1234)+5=-1234

C. (-1234)+5>-1234

D. (-1234)+5>0

Câu 17. Bạn An nói rằng ( - 35) + 53 = 0; bạn Hòa nói rằng 676 + ( - 891) > 0. Chọn câu đúng.

A. Bạn An đúng, bạn Hòa sai

B. Bạn An sai, bạn Hòa đúng

C. Bạn An và bạn Hòa đều đúng

D. Bạn An và bạn Hòa đều sai

Câu 18. Bạn Nam nói rằng 189 + ( - 189) = 0; bạn Mai nói rằng 189 + ( - 198) < 0. Chọn câu đúng.

A. Bạn Nam đúng, bạn Mai sai

B. Bạn Nam sai, bạn Mai đúng

C. Bạn Nam và bạn Mai đều đúng

D. Bạn Nam và bạn Mai đều sai

Câu 19. Giá trị của biểu thức B = 8912 + x biết x = - 6732 là

A. Số nguyên dương nhỏ hơn 2000.

B. Số nguyên dương lớn hơn 2000.

C. Số 0

D. Số nguyên âm nhỏ hơn -100

Câu 20. Giá trị của biểu thức B = x + 899 biết x = - 1000 là:

A. Số nguyên dương nhỏ hơn 100.

B. Số nguyên lớn hơn -100.

C. Số 1.

D. Số nguyên âm nhỏ hơn -100

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 5 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 14 C
Câu 2 A Câu 15 C
Câu 3 A Câu 16 C
Câu 4 A Câu 17 D
Câu 5 C Câu 18 C
Câu 6 C Câu 19 B
Câu 7 C Câu 20 D
Câu 8 C Câu 21 A
Câu 9 D Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 B
Câu 11 C Câu 24 A
Câu 12 D Câu 25 D
Câu 13 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X