Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 5 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 5 Đại số có đáp án.

Câu 1. Kết quả của phép tính ( - 50) + 30 là
Câu 2. Kết quả của phép tính 120 + ( - 150) là:
Câu 3. Số nguyên nào dưới đây là kết quả của phép tính 52 + ( - 122)?
Câu 4. Số nguyên nào dưới đây là kết quả của phép tính ( - 156) + 45?
Câu 5. Tính ( - 909) + 909.
Câu 6. Tính ( - 1202) + 1202.
Câu 7. Tổng của số - 19091 và số 999 là
Câu 8. Tổng của hai số - 2893 với 893 là:
Câu 9. Giá trị nào của x thỏa mãn x-589=(-335)?
Câu 10. Giá trị nào của x thỏa mãn x-(-675)=118
Câu 11. Chọn câu đúng
Câu 12. Chọn câu đúng.
Câu 13. Chọn câu sai.
Câu 14. Chọn câu đúng
Câu 15. Tính giá trị biểu thức A = x + ( - 1009) biết x = 576.
Câu 16. Tính giá trị biểu thức A = x + 745 biết x = - 945.
Câu 17. Bạn An nói rằng ( - 35) + 53 = 0; bạn Hòa nói rằng 676 + ( - 891) > 0. Chọn câu đúng.
Câu 18. Bạn Nam nói rằng 189 + ( - 189) = 0; bạn Mai nói rằng 189 + ( - 198) < 0. Chọn câu đúng.
Câu 19. Giá trị của biểu thức B = 8912 + x biết x = - 6732 là
Câu 20. Giá trị của biểu thức B = x + 899 biết x = - 1000 là:
Câu 21. Nhiệt độ tại Hà Nội vào buổi trưa là ${32}^{0}{C}$, vào buổi tối nhiệt độ đã giảm ${4}^{0}{C}$ so với buổi trưa. Vậy nhiệt độ tại Hà Nội vào buổi tối là
Câu 22. Bác Minh có 1000000 đồng nhưng lại nợ Bác An 1500000 đồng. Hỏi Bác Minh sau khi trả bác An thì còn bao nhiêu tiền? (chú ý: số tiền - 100 đồng thể hiện rằng người đó đang nợ 100 đồng.)
Câu 23. Cho A = 55 + ( - 68) và B=|-68|+(-|-55|). Chọn câu đúng
Câu 24. Cho A = 34 + ( - 164) và B=|-124|+(-76). Chọn câu đúng.
Câu 25. Kết quả của phép tính ( - 234) + 123 + ( - 66) là

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 5 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 14 C
Câu 2 A Câu 15 C
Câu 3 A Câu 16 C
Câu 4 A Câu 17 D
Câu 5 C Câu 18 C
Câu 6 C Câu 19 B
Câu 7 C Câu 20 D
Câu 8 C Câu 21 A
Câu 9 D Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 B
Câu 11 C Câu 24 A
Câu 12 D Câu 25 D
Câu 13 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X