Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 4 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 4 Đại số có đáp án.

Câu 1. Chọn câu đúng
Câu 2. Chọn câu đúng.
Câu 3. Chọn câu sai
Câu 4. Chọn câu sai.
Câu 5. Chọn câu đúng.
Câu 6. Chọn câu sai.
Câu 7. Tìm |- 3|
Câu 8. Tìm |2023|.
Câu 9. Giá trị tuyệt đối của số 6 là
Câu 10. Giá trị tuyệt đối của số 29 là
Câu 11. Số liền sau của số - 5 là số
Câu 12. Số liền sau của số - 21 là số
Câu 13. Số liền trước của số - 19 là số
Câu 14. Số liền trước của số - 30 là số
Câu 15. Số liền trước của số 21 là số
Câu 16. Chọn câu sai.
Câu 17. Chọn câu sai.
Câu 18. Kết quả của phép tính |117|+|-33| bằng
Câu 19. Kết quả của phép tính |-1287|+|13| bằng
Câu 20. Cho số nguyên a lớn hơn - 2 thì số nguyên a là
Câu 21. Cho số nguyên a lớn hơn - 1 thì số nguyên a là
Câu 22. Có bao nhiêu số có giá trị tuyệt đối bằng 23?
Câu 23. Các số nào sau đây có giá trị tuyệt đối bằng 56?
Câu 24. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: - 4;3; - 6; - 7;14;0
Câu 25. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần: - 21; - 5;8;20;0; - 1
Câu 26. Số đối của số |-126| là
Câu 27. Số đối của số |-2025| là
Câu 28. Giá trị của biểu thức |100|-|-96| là:
Câu 29. Giá trị của biểu thức |212|-|-12| là:

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 4 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 16 D
Câu 2 C Câu 17 A
Câu 3 D Câu 18 A
Câu 4 A Câu 19 A
Câu 5 C Câu 20 D
Câu 6 D Câu 21 B
Câu 7 C Câu 22 B
Câu 8 C Câu 23 B
Câu 9 A Câu 24 A
Câu 10 A Câu 25 A
Câu 11 C Câu 26 A
Câu 12 C Câu 27 C
Câu 13 D Câu 28 B
Câu 14 D Câu 29 B
Câu 15 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X