Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 3 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 3 Đại số có đáp án.

Câu 1. Chọn câu đúng

A. 2>3

B. 3<-2

C. 0<-3

D. -4<-3

Câu 2. Chọn câu đúng.

A. -5>-4

B. -4>3

C. -1>-2

D. -6=6

Câu 3. Chọn câu sai

A. -5<-2

B. 0<4

C. 0>-1

D. -5<-6

Câu 4. Chọn câu sai.

A. -4>-3

B. 12>0

C. 0>-11

D. -6<-5

Câu 5. Chọn câu đúng.

A. |a|=a nếu a<0.

B. |a|=-a nếu a≥0.

C. |a|=a nếu a≥0.

D. |a|=a với mọi a

Câu 6. Chọn câu sai.

A. |b|=b nếu b>0.

B. |b|=-b nếu b<0.

C. |0|=0

D. |b|=-b với mọi b

Câu 7. Tìm |- 3|

A. -3

B. 2

C. 3

D. 0

Câu 8. Tìm |2023|.

A. -3023

B. -2023

C. 2023

D. 0

Câu 16. Chọn câu sai.

A. |0|=0

B. |-20|>19

C. |-25|:5=5

D. |-2|<1

Câu 17. Chọn câu sai.

A. |-24|:4<0

B. |-2|<|-7|

C. |-9|-|-3|>0

D. |-7|=|7|

Câu 20. Cho số nguyên a lớn hơn - 2 thì số nguyên a là

A. Số nguyên dương

B. Số tự nhiên

C. Số nguyên âm

D. Số -1 và số tự nhiên

Câu 21. Cho số nguyên a lớn hơn - 1 thì số nguyên a là

A. Số nguyên dương

B. Số tự nhiên

C. Số nguyên âm

D. Số -1 và số tự nhiên

Câu 24. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: - 4;3; - 6; - 7;14;0

A. -7;-6;-4;0;3;14

B. -4;-6;-7;0;3;14

C. 14;3;0;-4;-6;-7

D. -6;-7;-4;0;3;14

Câu 25. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần: - 21; - 5;8;20;0; - 1

A. 20;8;0;-1;-5;-21

B. -21;-5;8;20;0;-1

C. -1;8;0;-5;20;-21

D. -21;-5;-1;0;8;20

Câu 26. Số đối của số |-126| là

A. -126

B. $\dfrac{-{1}}{126}$

C. 126

D. $\dfrac{1}{126}$

Câu 27. Số đối của số |-2025| là

A. -2026

B. $\dfrac{-{1}}{2025}$

C. -2025

D. $\dfrac{1}{2025}$

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 3 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 16 D
Câu 2 C Câu 17 A
Câu 3 D Câu 18 A
Câu 4 A Câu 19 A
Câu 5 C Câu 20 D
Câu 6 D Câu 21 B
Câu 7 C Câu 22 B
Câu 8 C Câu 23 B
Câu 9 A Câu 24 A
Câu 10 A Câu 25 A
Câu 11 C Câu 26 A
Câu 12 C Câu 27 C
Câu 13 D Câu 28 B
Câu 14 D Câu 29 B
Câu 15 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X