Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 2 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 2 Đại số có đáp án.

Câu 2. Chọn đáp án đúng

A. N = {...; -1; 0; 1...}

B. N* = { 0; 1; 2; 3;...}

C. Z = {..-2; -1; 0; 1; 2;...}

D. Z* = {..-2; -1; 0; 1; 2;...}

Câu 5. Chọn câu sai?

A. N ⊂ Z

B. N*⊂ Z

C. Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2;...}

D. Z = {...; -2; -1; 1; 2;...}

Câu 6. Chọn câu sai?

A. a ∈ N ⇒ a ∈ Z

B. a ∈ N*⇒ a ∈ Z*

C. a ∈ Z ⇒ a ∈ N

D. a ∈ N*⇒ a ∈ Z

Câu 7. Chọn câu đúng

A. -6 ∈ N

B. 9 ∉ Z

C. -9 ∈ N

D. -10 ∈ Z

Câu 8. Chọn câu đúng.

A. 3 ∉ N

B. 0 ∉ Z

C. -19 ∈ Z

D. -1 ∈ N*

Câu 13. Cho tập hợp A = { - 3; 2; 0; - 1; 5; 7}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A

A. B = { 3; -2; 0; 1; -5; -7}

B. B = { 3; -2; 0; -5; -7}

C. B = { 3; -2; 0; 1; -5; 7}

D. B = { -3; 2; 0; 1; -5; -7}

Câu 15. Cho E = { - 4; 2; 0; - 1; 7; - 2020}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc E và là số nguyên âm

A. D = { -4; 2; -1}.

B. D = { -4; -1; -2020}.

C. D = { -1; 7; 2020}.

D. D = { 2; 0; 7}.

Câu 16. Những điểm cách điểm 0 ba đơn vị là

A. 3 và -3

B. 2 và -2

C. 2 và -3

D. 3 và -2

Câu 17. Những điểm cách điểm 0 bốn đơn vị là

A. 4 và -4

B. 2 và -2

C. 2 và 4

D. 4 và -2

Câu 18. Những điểm cách điểm 3 năm đơn vị là:

A. 7 và -1

B. 6 và -2

C. 2 và -2

D. 8 và -2

Câu 20. Nếu -30m biểu diễn độ sâu là 30m dưới mực nước biển thì +20m biểu diễn độ cao là:

A. -20m dưới mực nước biển

B. 20m dưới mực nước biển

C. -20m trên mực nước biển

D. 20m trên mực nước biển

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 2 Đại số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 11D
Câu 2CCâu 12D
Câu 3ACâu 13A
Câu 4CCâu 14B
Câu 5DCâu 15B
Câu 6CCâu 16A
Câu 7DCâu 17A
Câu 8CCâu 18D
Câu 9CCâu 19D
Câu 10CCâu 20D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X