Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 16 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 16 Đại số có đáp án.

Câu 1. Số x là ước chung của số a và số b nếu:
Câu 2. Số x là ước chung của số a và số b nếu:
Câu 3. Số x là bội chung của a;b;c nếu:
Câu 4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Nếu x⋮ a và x ⋮ b thì x là ... của a và b."
Câu 5. Tìm ước chung của 9 và 15.
Câu 6. Tìm ước chung của 12 và 20
Câu 7. Viết các tập hợp Ư(6);Ư(20);ƯC(6,20).
Câu 8. Viết các tập hợp Ư(10);Ư(25);ƯC(10,25)
Câu 9. Chọn câu trả lời sai.
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng
Câu 11. Cho a ∈ BC(6;8), vậy số a nhận giá trị nào sau đây:
Câu 12. Cho a ∈ BC(15;9), vậy số a nhận giá trị nào sau đây:
Câu 13. Cho tập hợp X là ước của 35 và lớn hơn 5. Cho tập Y là bội của 8 và nhỏ hơn 50. Gọi M là giao của 2 tập hợp X và Y, tập hợp M có bao nhiêu phần tử?
Câu 14. Cho tập hợp X là ước số 42 và lớn hơn 6. Cho tập Y là bội của 9 và nhỏ hơn 60. Gọi M gồm tất cả các phần tử của 2 tập hợp X và Y, tập hợp M có bao nhiêu phần tử?
Câu 15. Giao của tập của hai tập hợp A = {toán, văn, thể dục, ca nhạc} và B = {mỹ thuật, toán, văn, giáo dục công dân}.
Câu 16. Tìm các ước chung của 18;30;42.

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 16 Đại số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9D
Câu 2ACâu 10A
Câu 3DCâu 11C
Câu 4CCâu 12C
Câu 5ACâu 13C
Câu 6DCâu 14B
Câu 7ACâu 15B
Câu 8BCâu 16B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X