Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 15 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 15 Đại số có đáp án.

Câu 1. Khi phân tích các số 2150;1490;2340 ra thừa số nguyên tố thì số nào có chứa tất cả các thừa số nguyên tố 2;3 và 5?
Câu 2. Khi phân tích các số 1150;450;988 ra thừa số nguyên tố thì số nào có chứa tất cả các thừa số nguyên tố 2;3 và 5?
Câu 3. Số 360 khi phân tích được thành thừa số nguyên tố, hỏi tích đó có bao nhiêu thừa số là số nguyên tố?
Câu 4. Số 260 khi phân tích được thành thừa số nguyên tố, hỏi tích đó có bao nhiêu thừa số là số nguyên tố khác nhau?
Câu 5. Số các ước của số 192 là
Câu 6. Số các ước của số 625 là:
Câu 7. Cho phép tính $\overline{ab}$.c = 424. Khi đó c bằng bao nhiêu?
Câu 8. Cho phép tính $\overline{ab}$.$\overline{cd}$ = 532. Biết $\overline{ab}$<$\overline{cd}$, khi đó c bằng bao nhiêu?
Câu 9. Một hình vuông có diện tích là 1936${m}^{2}$. Tính cạnh của hình vuông đó.
Câu 10. Một hình vuông có diện tích là 5929${m}^{2}$. Tính cạnh của hình vuông đó.
Câu 11. Chọn câu đúng
Câu 12. Phân tích số 18 thành thừa số nguyên tố:
Câu 13. Phân tích số 24 thành thừa số nguyên tố:
Câu 14. Cho số ${a}=^{2}{2}.{7}$, hãy viết tập hợp tất cả các ước của a:
Câu 15. Cho số a = 2.3.5, hãy viết tập hợp tất cả các ước của a:
Câu 16. Cho ${a}^{2}.{b}.{7}={140}$ với a,b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị là bao nhiêu:

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 15 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 9 A
Câu 2 A Câu 10 B
Câu 3 A Câu 11 A
Câu 4 A Câu 12 C
Câu 5 C Câu 13 D
Câu 6 B Câu 14 D
Câu 7 B Câu 15 C
Câu 8 D Câu 16 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X