Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 14 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 14 Đại số có đáp án.

Câu 1. Chọn khẳng định đúng:
Câu 2. Khẳng định nào là sai:
Câu 3. Chọn câu đúng.
Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng:
Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên tố trong các số sau: 5;13;21;51;29;129?
Câu 6. Kết quả của phép tính nào sau đây là số nguyên tố:
Câu 7. Kết quả của phép tính nào sau đây là hợp số:
Câu 8. Thay dấu * để được số nguyên tố $\overline{{3}*}$:
Câu 9. Thay dấu * để được số nguyên tố $\overline{{4}*}$:
Câu 10. Thay dấu * để được số nguyên tố $\overline{*{1}}$:
Câu 11. Thay dấu * để được số nguyên tố $\overline{*{3}}$
Câu 12. Cho các số 21;77;71;101. Chọn câu đúng.
Câu 13. Cho các số 121;103;91. Chọn câu đúng.
Câu 14. Cho A = 90.17 + 34.40 + 12.51 và B = 5.7.9 + 2.5.6. Chọn câu đúng.
Câu 15. Cho A = 1.3.5.7...13 + 20 và B = 147.247.347 - 13. Chọn câu đúng
Câu 16. Tổng của 3 số nguyên tố là 578. Tìm ra số nguyên tố nhỏ nhất trong 3 số nguyên tố đó.
Câu 17. Tổng của 2 số nguyên tố là 999. Tìm ra số nguyên tố lớn hơn trong 2 số nguyên tố đó.
Câu 18. Có bao nhiêu số nguyên tố x thỏa mãn 50 < x < 60?

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 14 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 10 D
Câu 2 B Câu 11 C
Câu 3 C Câu 12 B
Câu 4 B Câu 13 A
Câu 5 B Câu 14 D
Câu 6 A Câu 15 D
Câu 7 A Câu 16 A
Câu 8 A Câu 17 A
Câu 9 C Câu 18 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X