Trắc nghiệm Toán 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Trắc nghiệm Toán 6 bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức.

Câu 1. Chọn câu sai
Câu 2. Viết gọn tích 4.4.4.4.4 dưới dạng lũy thừa ta được
Câu 3. Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?
Câu 4. Tính giá trị của lũy thừa $2^{6}$ ta được?
Câu 5. Viết tích $a^{4}.a^{6}$ dưới dạng một lũy thừa ta được
Câu 6. Chọn đáp án đúng?
Câu 7. Chọn đáp án sai
Câu 8. Tính 24 + 16 ta được kết quả dưới dạng lũy thừa là?
Câu 9. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn $3^{n} = 81$
Câu 10. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn $4^{n} = 4^{3}.4^{5}$?

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 A Câu 7 D
Câu 3 B Câu 8 C
Câu 4 B Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 C

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X