Question 10

23/11/2020 27

Câu Hỏi:
When you are in Singapore, you can go about (1) _________ taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) _________ it is fast, easy and cheap. There are (3) _________ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) _________ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _________ taxis or buses. If you do not know Singapore very (6) _________, it is difficult (7) _________ the bus you want. You can (8) _________ a taxi, but it is (9) _________ expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and (10) _________ you how to get to them, so that it is easy to find you away.
Question 10
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Ở bến tàu điện ngầm, bạn tìm thấy những bản đồ tốt cho bạn biết tên của các trạm và chỉ cho bạn cách đến đó, để bạn dễ dàng biết mình đang ở đâu
.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X