Trắc nghiệm địa 12 bài 24 : Vấn đề phát triển nông nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 24 có đáp án.

Câu 1. yếu tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta
Câu 2. Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta?
Câu 3. Ngư trường nào không được xác định là ngư trường trọng điểm?
Câu 4. Ngư trường Cà Mau- Kiên Giang là một trong những ngư trường lớn nhất nước ta do khu vực này có
Câu 5. Ý nào dưới đây chưa đúng khi nói về điều kiện khai thác và nuôi trổng thủy sản hiện nay ở nước ta?
Câu 6. Vùng nuôi tôm lớn nhất của nước ta
Câu 7. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về ngành thủy sản của nước ta hiện nay?
Câu 8. Một trong những yếu tố gây khó khăn cho sự phát triển ngành thủ sản ở nước ta trong những năm qua là
Câu 9. Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là:
Câu 10. Sự cố nào dưới đây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ngành nuôi trồng và đánh bắt hải sản nước ta?
Câu 11. Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước chủ yếu là do
Câu 12. Hoạt động nào sau đây thuộc về lâm nghiệp
Câu 13. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là do
Câu 14. Nạn chặt phá rừng và cháy rừng những năm gần đây diễn ra nhiều nhất ở
Câu 15. Trong các địa phương dưới đây, nơi có ti lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là
Câu 16. Trong các địa phương dưới đây, nơi có tỉ lệ diệ tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là
Câu 17. Trong việc sử dụng rung ngập mặn phía Tây Nam của Đồng bằng sông Cửu Long không nên :
Câu 18. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, vùng nào có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta ?
Câu 19. Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông, thủy sản dưới 5% phân bố củ yếu ở hai vùng?
Câu 20. Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng ( năm 2007) cao tập trung chủ yếu ở hai vùng:
Câu 21. Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất nước là
Câu 22. Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta tăng
Câu 23. căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp ( năm 2007) ở atlat địa lí Việt nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta là
Câu 24. căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp ( năm 2007) ở atlat địa lí Việt nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng
Câu 25. Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở
Câu 26. Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là
Câu 27. Hai tỉnh chiếm gần một nửa diện tích mặt nước đã sử dụng để nuôi trồng thủy sản ở nước ta là:
Câu 28. Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở miền Trung là
Câu 29. Vùng nuôi tôm lớn nhất ở nước ta hiện nay là
Câu 30. Yếu tố nào dưới đây không thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước lợ?
Câu 31. Nghề nuôi cá tra, cá basa phát triển nhất ở tỉnh nào?
Câu 32. Khó khăn về tự nhiên đối với ngành đánh bắt thủy hải sản là
Câu 33. Biện pháp quan trọng vừa tăng sản lượng thuỷ sản vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là
Câu 34. Khó khăn đối với ngành thuỷ sản ở một số vùng ven biển là
Câu 35. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng nhỏ hơn khai thác?
Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết, vùng nào có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ở mức thấp nhất?
Câu 37. Phát biểu nào không đúng với hoạt động khai thác thủy sản của nước ta hiện nay?
Câu 38. Giải pháp nào dưới đây quan trọng nhất để phát triển đánh bắt xa bở ở nước ta hiện nay?
Câu 39. Vùng có thế mạnh vừa có thế mạnh về chăn nuôi trâu bò, vừa có thế mạnh về đánh bắt thủy sản
Câu 40. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh về
Câu 41. Ngư trường trọng điểm nằm ngoài khơi xa của vùng biển nước ta là
Câu 42. Đặc điểm chủ yếu nào dưới đây thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản?
Câu 43. Những điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước ngọt là
Câu 44. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác?
Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết, tỉnh Quảng Bình có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ở mức là
Câu 46. Giải thích vì sao năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp?
Câu 47. Do tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới nên đã dẫn đến vấn đề nào dưới đây?
Câu 48. Nghề nuôi cá tra, cá basa phát triển nhất ở tỉnh nào?

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 24 : Vấn đề phát triển nông nghiệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 25B
Câu 2ACâu 26C
Câu 3BCâu 27C
Câu 4ACâu 28B
Câu 5DCâu 29B
Câu 6CCâu 30D
Câu 7BCâu 31D
Câu 8BCâu 32C
Câu 9DCâu 33A
Câu 10DCâu 34B
Câu 11CCâu 35C
Câu 12DCâu 36A
Câu 13ACâu 37D
Câu 14DCâu 38A
Câu 15ACâu 39B
Câu 16CCâu 40C
Câu 17DCâu 41B
Câu 18DCâu 42B
Câu 19CCâu 43B
Câu 20BCâu 44D
Câu 21CCâu 45C
Câu 22CCâu 46D
Câu 23CCâu 47C
Câu 24CCâu 48D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X