Trắc nghiệm bài Tổng quan văn học Việt Nam

Đề trắc nghiệm bài Tổng quan văn học Việt Nam có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức khái quát về văn học Việt Nam

Câu 1. Đặc điểm cơ bản nhất của thể loại truyền kỳ là gì?
Câu 2. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa, chúng ta cần:
Câu 3. Thời kì văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - Cách mạng Tháng Tám 1945 có sự chuyển biến lớn là do:
Câu 4. Nghề in ra đời ở Việt Nam vào khoảng:
Câu 5. Ý nào sau đây không đúng khi nói về văn học viết của nước ta?
Câu 6. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - Cách mạng Tháng Tám 1945 chịu ảnh hưởng của:
Câu 7. Văn học Việt Nam thời kì từ Cách Mạng Tháng Tám 1945 - hết thế kỉ XX có sự thống nhất về tư tưởng và hướng hẳn về đại chúng nhân dân là do:
Câu 8. Trong những câu sau câu nào không phải là nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam?
Câu 9. Văn học Việt Nam có một:
Câu 10. Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Trung đại Việt Nam?
Câu 11. Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Việt Nam?
Câu 12. Văn học chữ Nôm phát triển mạnh nhất vào thời gian nào?

đáp án Trắc nghiệm bài Tổng quan văn học Việt Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7B
Câu 2DCâu 8D
Câu 3ACâu 9A
Câu 4ACâu 10B
Câu 5CCâu 11C
Câu 6CCâu 12A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X