Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Bộ đề trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ chính luận gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức về phong cách ngôn ngữ chính luận.

Câu 1. Chính luận là:
Câu 2. Nhận định nào đúng?
Câu 3. Nhận định nào không đúng?
Câu 4. Loại văn bản nào sau đây không thuộc thể loại văn bản chính luận?
Câu 5. Đặc trưng nào sau đây không có trong văn bản chính luận?
Câu 6. Phong cách ngôn ngữ chính luận là gì?
Câu 7. Mục đích sử dụng của phong cách ngôn ngữ chính luận là gì?
Câu 8. Văn bản nào sau đây không phải là văn bản chính luận thời xưa?
Câu 9. Văn bản chính luận hiện đại bao gồm những văn bản nào?
Câu 10. Nghị luận và chính luận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghị luận là thao tác tư duy, phương tiện biểu đạt, một kiểu bài làm văn trong nhà trường, còn chính luận lại là một phong cách ngôn ngữ do cách thức sử dụng ngôn ngữ hình thành những đặc trung, độc lập với các phong cách ngôn ngữ khác. Nhận định trên đúng hay sai?

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước."

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

Câu 11. Đoạn trích trên có thuộc phong cách chính luận không?
Câu 12. Vì sao đoạn trích trên thuộc phong cách chính luận?
Câu 13. Xác định biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau:

"Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước."
Câu 14. Câu văn nào sau đây không phù hợp với phong cách ngôn ngữ chính luận?
Câu 15. Ngôn ngữ chính luận mang nét đặc trưng là có tính công thức, ước lệ, khô khan. Nhận định này đúng hay sai?
Câu 16. Những từ nào sau đây không phù hợp để dùng liên kết trong văn chính luận?

đáp án Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2CCâu 10A
Câu 3DCâu 11A
Câu 4CCâu 12D
Câu 5DCâu 13A
Câu 6ACâu 14D
Câu 7ACâu 15B
Câu 8DCâu 16D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X