Trắc nghiệm bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Bộ đề trắc nghiệm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức đã học về văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

Câu 1. Tác giả của văn bản "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" là:
Câu 2. Câu văn: "Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Châu Âu và Châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử." khẳng định vấn đề gì?
Câu 3. Nội dung văn bản phần đầu (từ đầu đến "bậc vĩ nhân ấy gây ra") thể hiện nội dung gì?
Câu 4. Bài điếu văn "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì?
Câu 5. Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"?
Câu 6. Nghệ thuật lập luận của bài phát biểu là:
Câu 7. Khi đọc văn bản trên ta cần đọc như thế nào?
Câu 8. Nghệ thuật lập luận chủ yếu được sử dụng trong văn bản là

đáp án Trắc nghiệm bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 5D
Câu 2ACâu 6B
Câu 3ACâu 7A
Câu 4CCâu 8C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X