Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa Chuyên Lam Sơn lần 1

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa của trường Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) lần thứ nhất

Câu 1. Phản ứng hóa học nào sau đây là sai?

A. AgNO3 + HCI → AgCl + HNO3.

B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.

C. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

D. Fe + Cl2 → FeCl2.

Câu 2. Chất dùng để tạo vị ngọt trong công nghiệp thực phẩm là

A. tinh bột.

B. Gly-Ala-Gly.

C. polietilen.

D. saccarozơ.

Câu 5. Kim loại cứng nhất là

A. Fe.

B. Cr.

C. Al.

D. Cu.

Câu 11. Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là

A. dung dịch Br2.

B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. H2 (xúc tác Ni, t°).

D. dung dịch HCl.

Câu 12. Tên gọi nào sau đây của NH2CH2COOH không đúng?

A. Axit a-amino propionic.

B. Axit a-amino axetic.

C. Axit amino etanoic.

D. Glyxin.

Câu 14. C6H5NH2 là công thức hóa học của chất nào?

A. Benzen.

B. Etylamin.

C. Anilin.

D. Alanin.

Câu 15. Sắt tây là sắt được tráng

A. Zn.

B. Mg.

C. Sn.

D. Al.

Câu 16. Nhận định nào sau đây là không chính xác?

A. Dây điện bằng nhôm dần dần sẽ thay thế cho dây điện bằng đồng.

B. Sắt có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy luyện hoặc điện phân dung dịch.

C. Người ta có thể mạ crom vào các đồ vật bằng kim loại để tạo độ sáng bóng thẩm mỹ cho đồ vật.

D. Tính oxi hóa tăng dần theo trật tự sau: $Fe2+ < Cu2+ < H+ < Ag+$.

Câu 20. Protein có trong lòng trắng trứng được gọi là

A. fibroin.

B. axit nucleic.

C. poli(vinyl clorua).

D. anbumin.

Câu 22. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. Tơ axetat.

B. Tơ nilon – 6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ visco.

Câu 27. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hidrocacbon no là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa các liên kết đơn.

B. Trong phân tử hidrocacbon, số nguyên tử H luôn chẵn.

C. Ở người bình thường nồng độ glucozơ trong máu giữ ở mức ổn định khoảng 0,01%.

D. So với các axit, đồng phân este có nhiệt độ sôi thấp hơn.

đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa Chuyên Lam Sơn lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 21 B
Câu 2 D Câu 22 C
Câu 3 D Câu 23 B
Câu 4 B Câu 24 B
Câu 5 B Câu 25 A
Câu 6 C Câu 26 D
Câu 7 B Câu 27 C
Câu 8 A Câu 28 C
Câu 9 A Câu 29 A
Câu 10 C Câu 30 B
Câu 11 A Câu 31 A
Câu 12 A Câu 32 B
Câu 13 B Câu 33 D
Câu 14 C Câu 34 D
Câu 15 C Câu 35 D
Câu 16 D Câu 36 A
Câu 17 D Câu 37 A
Câu 18 D Câu 38 A
Câu 19 C Câu 39 B
Câu 20 D Câu 40 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X