Đề thi thử Hóa 2021 theo đề minh họa số 2 ( có đáp án)

Bộ đề thi thử trắc nghiệm Hóa 2021 theo đề minh họa số 2 có lời giải và đáp án chi tiết giúp các em luyện tập để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

Các thể tích khí đều đo ở (đktc). 

Câu 2. Axit nào sau đây là axit béo không no?

A. Axit stearic.

B. Axit axetic.

C. Axit acrylic.

D. Axit oleic.

Câu 3. Cacbohidrat ở dạng polime là

A. glucozơ.

B. saccarozơ.

C. xenlulozơ

D. fructozơ.

Câu 4. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH3COOH.

D. CH3NH2.

Câu 5. Phân tử khối của valin là

A. 89.

B. 117.

C. 146.

D. 147.

Câu 6. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. . Poli(vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon-6,6.

Câu 7. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại?

A. Có ánh kim.

B. Tính dẻo.

C. Tính cứng.

D. Tính dẫn điện.

Câu 9. Cơ sở của phương pháp điện phân dung dịch là

A. khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2, Al.

B. khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,.

C. khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy bằng dòng điện một chiều.

D. khử ion kim loại trong dung dịch bằng dòng điện một chiều.

Câu 17. Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CaO.

B. CrO3.

C. Na2O.

D. MgO.

Câu 19. Độ dinh dưỡng của phân lân là

A. % Ca(H2PO4)2.

B. % P2O5.

C. % P.

D. %PO43-.

Câu 20. Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon thơm?

A. Etan.

B. Toluen.

C. Isopren.

D. Propilen.

Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo.

Câu 29. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) clorua?

A. Đốt cháy dây Fe trong khí Cl2.

B. Cho Fe dư vào dung dịch FeCl3.

C. Cho Fe vào dung dịch HCl.

D. Cho Fe vào dung dịch CuCl2.

Câu 31. Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA

A. 22,146.

B. 21,168.

C. 20,268.

D. 23,124.

Câu 32. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 - 70oC.

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để lớp este tạo thành nổi lên trên.

C. Ở bước 2, thấy có hơi mùi thơm bay ra.

D. Sau bước 2, trong ống nghiệm không còn C2H5OH và CH3COOH.

đáp án Đề thi thử Hóa 2021 theo đề minh họa số 2 ( có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 21 D
Câu 2 D Câu 22 C
Câu 3 C Câu 23 D
Câu 4 D Câu 24 D
Câu 5 B Câu 25 B
Câu 6 A Câu 26 C
Câu 7 C Câu 27 C
Câu 8 D Câu 28 A
Câu 9 D Câu 29 A
Câu 10 D Câu 30 C
Câu 11 B Câu 31 B
Câu 12 A Câu 32 D
Câu 13 A Câu 33 C
Câu 14 D Câu 34 D
Câu 15 A Câu 35 A
Câu 16 A Câu 36 B
Câu 17 B Câu 37 B
Câu 18 D Câu 38 C
Câu 19 B Câu 39 D
Câu 20 B Câu 40 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X