Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa trường Quế Võ lần 1 năm 2021

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa có đáp án của trường THPT Quế Võ năm 2021 lần thứ nhất.

Câu 1. Cho các nguyên tố và số hiệu nguyên tử: 13Al, 6C, 16S, 11Na, 12Mg. Chiều giảm tính bazơ và tăng tính axit của các oxit như sau

A. MgO, Na2O, Al2O3, CO2, SO2.

B. SO2, CO2, Al2O3, MgO, Na2O.

C. Na2O, MgO, Al2O3, CO2, SO2.

D. Na2O, MgO, CO2, Al2O3, SO2.

Câu 2. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là?

A. Ag2O, NO, O2

B. Ag2O, NO2, O2

C. Ag, NO2, O2

D. Ag, NO, O2

Câu 4. Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOH.

B. C2H2.

C. HCHO.

D. C6H5OH.

Câu 5. Chất không phải là chất béo là

A. tristearin.

B. axit axetic.

C. triolein.

D. tripanmitin.

Câu 6. Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 là

A. 2,4,4- trimetylpentan.

B. 2,2,4,4-tetrametylbutan.

C. 2,4,4,4-tetrametylbutan.

D. 2,2,4- trimetyl pentan.

Câu 10. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

Câu 12. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. C2H5COOH.

B. CH3COOCH3.

C. CH3COOH.

D. HCOOCH3.

Câu 25. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khí NH3 làm giấy quỳ tím tẩm nước cất hóa xanh.

B. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch Na3PO4 có kết tủa màu trắng xuất hiện.

C. Amophot là hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

D. Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

Câu 27. Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

A. H2S, H2SO4, NaOH.

B. H2S, CaSO4, NaHCO3

C. HF, C6H6, KCl.

D. NaCl, HCl,NaOH.

Câu 28. Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?

A. Axit acrylic.

B. Axit 2-metylpropanoic.

C. Axit propanoic.

D. Axit metacrylic.

Câu 32. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozơ

B. Saccarozơ.

C. Xenlulozơ.

D. Amilozơ.

Câu 39. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?

A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2

B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2

D. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

Câu 40. Tripanmitin có công thức là

A. (C17H35COO)3C3H5.

B. (C15H31COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H31COO)3C3H5.

đáp án Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa trường Quế Võ lần 1 năm 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 21 B
Câu 2 C Câu 22 D
Câu 3 D Câu 23 D
Câu 4 C Câu 24 B
Câu 5 B Câu 25 B
Câu 6 D Câu 26 A
Câu 7 D Câu 27 D
Câu 8 C Câu 28 D
Câu 9 A Câu 29 B
Câu 10 D Câu 30 A
Câu 11 C Câu 31 B
Câu 12 A Câu 32 B
Câu 13 A Câu 33 C
Câu 14 A Câu 34 C
Câu 15 C Câu 35 A
Câu 16 C Câu 36 A
Câu 17 C Câu 37 B
Câu 18 D Câu 38 B
Câu 19 D Câu 39 C
Câu 20 A Câu 40 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X