Luyện đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2024 cụm trường Đông Anh lần 2

Luyện đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2024 cụm trường Đông Anh lần 2 (Hà Nội) với các câu hỏi bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD.

Câu 1. Chất nào sau đây không làm mất tính cứng của nước có tính cứng tạm thời?
Câu 2. Số nguyên tử hiđro trong phân tử vinyl axetat là
Câu 3. Phản ứng nào sau đây không thu được NaOH ?
Câu 4. Hợp chất crom (III) oxit có màu
Câu 5. Khí COx là nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên. Tên của COx là
Câu 6. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH hoặc dung dịch HCl đều sinh ra khí nào sau đây?
Câu 7. Kim loại nào sau đây không thuộc nhóm kim loại kiềm thổ?
Câu 8. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
Câu 9. Trong các ion kim loại: Cu2+, Na+, Mg2+, Ag+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là
Câu 10. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch Fe(NO3)2?
Câu 11. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
Câu 12. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
Câu 13. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?
Câu 14. Dung dịch H2SO4 đặc nguội làm thụ động hóa dãy các kim loại nào sau đây?
Câu 15. Natri hiđrocacbonat được dùng trong công nghiệp thực phẩm, còn được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là
Câu 16. Polime nào sau đây thuộc loại tơ hoá học?
Câu 17. Số nguyên tử oxi trong phân tử Gly–Ala–Glu là
Câu 18. CaCO3 tinh khiết được dùng làm chất độn trong một số ngành công nghiệp. Tên của CaCO3 là
Câu 19. Khi đun nóng, sắt (dư) tác dụng với khí clo sinh ra hợp chất trong đó sắt có số oxi hoá là
Câu 20. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất nào sau đây vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo, màu trắng?
Câu 21. Cho m gam anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 22. Phương pháp nào sau đây không có khả năng chống ăn mòn kim loại?
Câu 23. Đốt cháy 5,4 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 2,24 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2. Kim loại M là ( biết các khí đều đo ở đktc )
Câu 24.

Catechin là một chất kháng oxi hoá mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Công thức cấu tạo của catechin cho như hình bên.

Catechin
Catechin thuộc loại hợp chất hữu cơ

Câu 25. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 26. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong Y là
Câu 27. Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit stearic là
Câu 28. Một loại chất béo có chứa 60% tripanmitin về khối lượng. Để sản xuất 3675 bánh xà phòng cần dùng tối thiểu x kg loại chất béo trên cho phản ứng với dung dịch KOH, đun nóng. Biết rằng trong mỗi bánh xà phòng có chứa 60 gam kali panmitat, hiệu suất quá trình xà phòng hóa là 75%. Giả thiết các chất còn lại trong chất béo trên không tác dụng được với dung dịch KOH. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 29. Cho 4 dung dịch riêng biệt: H2SO4, (NH4)2SO4, NaHSO4, KOH. Số dung dịch tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, sau phản ứng vừa tạo được chất khí vừa tạo được kết tủa là
Câu 30. Cho sơ đồ chuyển hoá:$M(NO3)2 \overset{t^o}{\rightarrow} X  \overset{bột Al dư,t^o}{\rightarrow} M  \overset{+ Cl2,t^o)}{\rightarrow} Y  \overset{Cu dư, H2O}{\rightarrow}Z$
Biết X, Y, Z đều là hợp chất của kim loại M. Biết M chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ Trái Đất. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Câu 31. Cho m gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,4 mol Ag. Lên men m gam glucozơ tạo etanol (hiệu suất của quá trình lên men 75%) và V lít CO2. Giá trị của V là
Câu 32. Trong y học, glucozơ làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng. Dung dịch glucozơ (C6H12O6) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/ml, phản ứng oxi hóa 1 mol glucozơ tạo thành CO2 và H2O tỏa ra một nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucoze 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucozơ mà bệnh nhân đó có thể nhận được là
Câu 33. Urê (NH2)2CO là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế bằng cách cho amoniac tác dụng với CO2 ở nhiệt độ 180-200°C, dưới áp suất khoảng 200 atm:
CO2 + 2NH3 (t°, p) → (NH2)2CO + H2O
Từ nguồn nguyên liệu ban đầu gồm: 448 m³ hỗn hợp khí N2 và H2 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3); 200 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3) có thể sản xuất được m kg phân Urê có độ dinh dưỡng 46%. Biết hiệu suất của các phản ứng tổng hợp NH3, nung vôi và sản xuất phân Urê lần lượt là 18%, 80% và 75%. Giá trị của m gần nhất là
Câu 34. Metyl salixylat dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế bằng phản ứng giữa axit salixy,brlic (axit o-hiđroxibenzoic) và metanol. Cho các nhận định sau:
(1) Metyl salixylat tác dụng tối đa với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.
(2) Axit salixylic tác dụng tối đa với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 3.
(3) Metyl salixylat tác dụng tối đa với H2 (xt Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 3.
(4) Số liên kết π trong axit salixylic là 5.
(5) Metyl salixylat là hợp chất hữu cơ đa chức.
Số nhận định đúng là
Câu 35.

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ:

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ

Cho các nhận định sau về thí nghiệm trên:
(1) Thí nghiệm 1 đèn led sáng, thí nghiệm 2 đèn led không sáng.
(2) Thí nghiệm 1 có dòng electron chuyển dời từ thanh kẽm sang thanh đồng.
(3) Cả hai thí nghiệm thanh kẽm đều bị khử thành Zn2+.
(4) Thí nghiệm 1 xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa.
(5) Thí nghiệm 2 chỉ xảy ra ăn mòn hóa học.
Số nhận định đúng là

Câu 36.

Điện phân (có màng ngăn xốp, điện cực trơ) dung dịch hỗn hợp gồm a mol CuSO4 và b mol NaCl cho đến khi khí bắt đầu thoát ra cả hai điện cực thì dừng điện phân, thu được dung dịch X. Máy đo cho biết độ pH của dung dịch X là 2. Cho các phát biểu sau:
(1) Dung dịch X chứa 2 chất tan.
(2) Trong dung dịch ban đầu b < 2a.
(3) Ở anot thu được hỗn hợp 2 khí.
(4) Nếu tiếp tục điện phân dung dịch X thì pH sẽ tăng.
(5) Dung dịch X tác dụng được với các dung dịch BaCl2, Na2HPO4.
Số phát biểu đúng là

Câu 37. Chất hữu cơ X không phân nhánh có công thức là CnH2n+4O2N2 (trong X, nitơ chiếm 23,333% về khối lượng). Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí Y (MY < 45) và chất Z là muối của α-amino axit T. Cho các phát biểu sau:
(1) Có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn chất X.
(2) 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol HCl trong dung dịch.
(3) Ở điều kiện thường, Y là chất khí có mùi khai và tan nhiều trong nước.
(4) Trong phân tử chất Z chứa một nhóm -CH3.
(5) Chất T thuộc loại amino axit thiên nhiên.
Số phát biểu đúng là
Câu 38.

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na, Ba, Na2O và BaO vào lượng dư H2O, thu được dung dịch E (có chứa 37,65 gam chất tan) và 2,24 lít H2. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch E, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau

Số mol khí CO2 Khối lượng kết tủa (gam)
x+0,2 197x
x+0,35 19,7

Dung dịch E hòa tan được tối đa m gam hỗn hợp rắn gồm Al và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1). Giá trị của m là

Câu 39. Nung nóng hỗn hợp X gồm Fe, Cu, S trong bình kín chứa O2, thu được m gam hỗn hợp Y gồm các chất rắn. Cho Y vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối; 0,05 mol hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với He là 5,3 và hỗn hợp rắn T. Rắn T tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,06 mol H2SO4 loãng thu được 0,02 mol hỗn hợp khí. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn rắn T vào 0,3 mol dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dùng dư 25%) thu được dung dịch G và 0,18 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch G thu được 45,48 gam kết tủa. Giá trị của m là
Câu 40. Hỗn hợp E gồm ba este no, đa chức, mạch hở X, Y, Z đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong E cacbon chiếm 44,1176% về khối lượng; MX < MY < MZ < 200. Cho 19,04 gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai ancol và 21,6 gam hỗn hợp muối khan T. Phần trăm khối lượng các nguyên tố oxi và hiđro trong T lần lượt là 44,444% và 1,389%. Phần trăm khối lượng của X trong 19,04 gam E có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây?

đáp án Luyện đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2024 cụm trường Đông Anh lần 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 21 C
Câu 2 C Câu 22 A
Câu 3 D Câu 23 C
Câu 4 A Câu 24 B
Câu 5 B Câu 25 C
Câu 6 C Câu 26 D
Câu 7 D Câu 27 B
Câu 8 D Câu 28 D
Câu 9 C Câu 29 D
Câu 10 A Câu 30 D
Câu 11 A Câu 31 A
Câu 12 A Câu 32 B
Câu 13 D Câu 33 D
Câu 14 A Câu 34 D
Câu 15 C Câu 35 B
Câu 16 C Câu 36 B
Câu 17 C Câu 37 A
Câu 18 B Câu 38 A
Câu 19 B Câu 39 B
Câu 20 B Câu 40 C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X