Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Cách mạng tháng 10 Nga thường gặp

Cách mạng tháng 10 Nga : Nội dung kiến thức trọng tâm căn bản và 40 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về cách mạng tháng Mười Nga lịch sử.

Tóm tắt cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Tình hình nước Nga trước cách mạng

- Về chính trị:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn được duy trì, nhà nước do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
+ Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng
- Về kinh tế:
+ Suy sụp, lạc hậu vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
- Về xã hội:
+ Tồn tại nhiều mâu thuẫn trong xã hội: mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giữa các giai cấp, mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các nước đế quốc khác.
+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc vô cùng cực khổ -> phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng 10

* Cách mạng tháng Hai
- Ngày 23/2/1917, cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhânở Pêtơrôgơrát và nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
- Phong trào có lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản thông qua Đảng Bôn-sê-vích.
- Kết quả:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ, tạo điều kiện tiền đề để tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập, Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản cũng được thành lập, Nga trở thành nước Cộng hòa.
* Cách mạng tháng Mười Nga 1917
- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết đại biểu của giai cấp vô sản.
- Cục diện hai chính quyền song song tồn tại không thể kéo dài.
=> Đảng Bôn-sê-vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩ nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, đưa Nga tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Đầu tháng 10/1917, không khí cách mạng bao trùm cả nước. Ngày 7/10/1917, Lênin bí mật rời Phần Lan về nước để trực tiếp chỉ đạo cách mạng.
* Diễn biến cách mạng tháng 10 Nga năm 1917
- Đêm 24/10/1917, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nga đã bùng nổ tại thành phố Mát-xcơ-va và nhanh chóng giành thắng lợi.
- Đêm 25/10/1917, tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.
- Ngày 3/11/1918, chính quyền Xô viết giành thắng lợi hoàn toàn trên khắp nước Nga.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Cách mạng tháng 10 Nga thường gặp

Câu 1. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Cách mạng dân chủ tư sản

C. Cách mạng dân tộc dân chủ

D. Cách mạng vô sản

Câu 2. Ngày 7/10/1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông

B. Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích

C. Các đội Cận vệ đỏ nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô

D. Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng

Câu 3. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX - "đã tiến sát tới một cuộc cách mạng":

A. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng

B. Chính phủ Nga hoàng bất lực không còn thống trị như cũ được nữa

C. Đời sống của công dân, nông dân và hơn 100 dân tộc Nga cùng cực

D. Nga hoàng tiến hành cải cách kinh tế để giải quyết những khó khăn của đất nước

Câu 4. "Tự do cho nước Nga" là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?

A. Cách mạng 1905 - 1907

B. Cách mạng tháng Hai năm 1917

C. Cách mạng tháng Mười năm 1917

D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Câu 6. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là:

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 7. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,...

B. Tư sản và nông dân

C. Nông dân và công nhân

D. Công nhân, nông dân và binh lính

Câu 8. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ lâm thời

B. Nhà nước dân chủ nhân dân

C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Câu 9. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ:

A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản

B. Mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

D. Mâu thuẫn giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Câu 10. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. chiến tranh cách mạng.

B. bạo động cách mạng.

C. khởi nghĩa vũ trang.

D. khởi nghĩa từng phần.

Câu 11. Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ:

A. dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.

B. giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.

C. giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản.

D. giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

Câu 12. Hình thái khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. đồng thời tiến hành khởi nghĩa ở thành thị và nông thôn.

B. bắt đầu từ thành thị, lấy thành thị làm trung tâm.

C. bắt đầu từ nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.

D. nổi dậy của quần chúng là chủ yếu.

Câu 13. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền

B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga

C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa

D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản

Câu 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Mở ra một con đường giải phóng mới cho dân tộc Việt Nam

B. Tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản ở Việt Nam

C. Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng

D. Khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH ở Việt Nam

Câu 16. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến con đường đấu tranh của các dân tộc thuộc địa trên thế giới?

A. Khẳng định độc lập dân tộc chỉ có thể gắn với chủ nghĩa xã hội

B. Mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh mới

C. Giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối đấu tranh ở các nước thuộc địa

D. Đưa giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị, nắm quyền lãnh đạo cách mạng ở thuộc địa

Câu 17. Tại sao có thể khẳng định Cách mạng tháng Mười Nga 1917 còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?

A. Cách mạng đã giải quyết vấn đề thị trường dân tộc

B. Cách mạng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm

C. Cách mạng đã giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị

D. Cách mạng đã giải phóng cho giai cấp nông dân

Câu 18. Đối với nước Nga, cách mạng tháng Mười Nga 1917 là một cuộc cách mạng

A. Dân chủ tư sản kiểu cũ

B. Dân chủ tư sản kiểu mới

C. Vô sản

D. Giải phóng dân tộc

Câu 19. Trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, giai cấp vô sản Nga giành chính quyền bằng:

A. tổng bãi công chính trị

B. biểu tình thị uy

C. khởi nghĩa vũ trang

D. bãi công của công nhân

Câu 20. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tư sản

D. Các đội Cận vệ đỏ

Câu 21. Vì sao ngày 25 - 10 - 1917 (tức ngày 7 - 11 - 1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng cùng nổ

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

C. Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản

D. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở thủ đô Pêtơrôgrát

Câu 22. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga:

A. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga

B. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức bóc lột

C. Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

D. Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô)

Câu 23. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là:

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới

D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

Câu 24. Ngày 25 - 10 - 1917 (tức ngày 7 - 11 - 1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, bởi vì đây là ngày gì?

A. Cách mạng bùng nổ ở Nga

B. Cách mạng giành được thắng lợi hoàn hoàn trên đất nước Nga rộng lớn

C. Quân cách mạng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô

D. Cách mạng giành được thắng lợi hoàn toàn ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát

Câu 25. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi mọi ách áp bức, bót lột

B. Đưa giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

C. Dẫn đến sự thành lập Nhà nước Liên bang Xô viết (Liên Xô)

D. Đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước, số phận của hàng triệu người ở Nga

Câu 26. Sự kiện quan trọng nhất trong Cách mạng tháng Mười Nga là :

A. Nhân dân các nước cộng hòa nổi dậy khởi nghĩa vũ trang

B. Quân khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xco-va

C. Quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông

D. Quân khởi nghĩa chọc thủng phòng tuyến của Thủ đô

Câu 27. Ý nghĩa lịch sử quốc tế to lớn của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là:

A. đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình

B. tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa với các nước tư bản chủ nghĩa

C. đưa đến sự thành lập các tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới

D. cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Câu 28. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với:

A. Một số nước châu Phi

B. Một số nước ở châu Đại Dương

C. Một số nước ở khu vực Mĩ Latinh

D. Một số nước láng giềng châu Á và châu Âu

Câu 29. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao?

A. Lật đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, thiết lập nền chuyên chính vô sản

C. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời thay thế bằng chính phủ chính thức

D. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

Câu 31. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao:

A. Lật đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, thiết lập nền chuyên chính vô sản

C. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời thay thế bằng chính phủ chính thức

D. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

Câu 33. Nội dung nào không phải là điểm chung của Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

B. Giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối là giai cấp vô sản

C. Kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

D. Đổ ra đúng thời cơ, ở cả thành thị và nông thôn

Câu 34. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này:

A. Đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

B. Đã giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.

C. Lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.

D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 35. Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam?

A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản.

D. Đấu tranh chính trị

Câu 36. Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8/1925).

B. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện - Quảng Châu (6/1924).

C. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919).

D. Bải công của công nhân viên chức các sở công thương ở Bắc Kì (1922).

Câu 37. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là gì?

A. Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng trăm con người, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.

B. Làm thay đổi thế giới- một chế độ mới, một nhà nước mới xã hội chủ nghĩa ra đời.

C. Để lại nhiều bài học quý báu cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

D. Cả ba ý trên.

Câu 39. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. ​đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở thủ đô.

B. đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.

C. ngày 27-10, Chính quyền xô viết đuợc thành lập ở Mát-xco-va.

D. đêm 25-10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

Câu 40. Ngày 23-2-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga :

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

đáp án Kiến thức trọng tâm và trắc nghiệm Cách mạng tháng 10 Nga

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 22D
Câu 2DCâu 23C
Câu 3DCâu 24D
Câu 4BCâu 25C
Câu 5CCâu 26C
Câu 6BCâu 27D
Câu 7ACâu 28D
Câu 8DCâu 29A
Câu 9BCâu 30B
Câu 10CCâu 31A
Câu 11DCâu 32B
Câu 12BCâu 33A
Câu 13CCâu 34A
Câu 14BCâu 35B
Câu 15ACâu 36A
Câu 16BCâu 37D
Câu 17CCâu 38B
Câu 18CCâu 39A
Câu 19CCâu 40C
Câu 20DCâu 41D
Câu 21D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X