Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Cách mạng tháng 10 Nga thường gặp

Cách mạng tháng 10 Nga : Nội dung kiến thức trọng tâm căn bản và 40 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về cách mạng tháng Mười Nga lịch sử.

Tóm tắt cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Tình hình nước Nga trước cách mạng

- Về chính trị:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn được duy trì, nhà nước do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
+ Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng
- Về kinh tế:
+ Suy sụp, lạc hậu vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
- Về xã hội:
+ Tồn tại nhiều mâu thuẫn trong xã hội: mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giữa các giai cấp, mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các nước đế quốc khác.
+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc vô cùng cực khổ -> phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng 10

* Cách mạng tháng Hai
- Ngày 23/2/1917, cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhânở Pêtơrôgơrát và nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
- Phong trào có lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản thông qua Đảng Bôn-sê-vích.
- Kết quả:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ, tạo điều kiện tiền đề để tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập, Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản cũng được thành lập, Nga trở thành nước Cộng hòa.
* Cách mạng tháng Mười Nga 1917
- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết đại biểu của giai cấp vô sản.
- Cục diện hai chính quyền song song tồn tại không thể kéo dài.
=> Đảng Bôn-sê-vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩ nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, đưa Nga tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Đầu tháng 10/1917, không khí cách mạng bao trùm cả nước. Ngày 7/10/1917, Lênin bí mật rời Phần Lan về nước để trực tiếp chỉ đạo cách mạng.
* Diễn biến cách mạng tháng 10 Nga năm 1917
- Đêm 24/10/1917, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nga đã bùng nổ tại thành phố Mát-xcơ-va và nhanh chóng giành thắng lợi.
- Đêm 25/10/1917, tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.
- Ngày 3/11/1918, chính quyền Xô viết giành thắng lợi hoàn toàn trên khắp nước Nga.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Cách mạng tháng 10 Nga thường gặp

Câu 1. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?
Câu 2. Ngày 7/10/1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?
Câu 3. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX - "đã tiến sát tới một cuộc cách mạng":
Câu 4. "Tự do cho nước Nga" là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?
Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
Câu 6. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là:
Câu 7. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
Câu 8. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
Câu 9. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ:
Câu 10. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
Câu 11. Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ:
Câu 12. Hình thái khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 14. Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng
Câu 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
Câu 16. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến con đường đấu tranh của các dân tộc thuộc địa trên thế giới?
Câu 17. Tại sao có thể khẳng định Cách mạng tháng Mười Nga 1917 còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?
Câu 18. Đối với nước Nga, cách mạng tháng Mười Nga 1917 là một cuộc cách mạng
Câu 19. Trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, giai cấp vô sản Nga giành chính quyền bằng:
Câu 20. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:
Câu 21. Vì sao ngày 25 - 10 - 1917 (tức ngày 7 - 11 - 1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?
Câu 22. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga:
Câu 23. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là:
Câu 24. Ngày 25 - 10 - 1917 (tức ngày 7 - 11 - 1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, bởi vì đây là ngày gì?
Câu 25. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga?
Câu 26. Sự kiện quan trọng nhất trong Cách mạng tháng Mười Nga là :
Câu 27. Ý nghĩa lịch sử quốc tế to lớn của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là:
Câu 28. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với:
Câu 29. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao?
Câu 30. Sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chế độ nào không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động?
Câu 31. Nội dung nào không phải là điểm chung của Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 32. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này:
Câu 33. Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam?
Câu 34. Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?
Câu 35. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là gì?
Câu 36. Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát để chỉ đạo cuộc Cách mạng tháng Mười từ:
Câu 37. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:
Câu 38. Ngày 23-2-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga :
Câu 39. Ngày nay, ngày kỉ niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga được lấy là ngày nào sau đây?

đáp án Kiến thức trọng tâm và trắc nghiệm Cách mạng tháng 10 Nga

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21D
Câu 2DCâu 22D
Câu 3DCâu 23C
Câu 4BCâu 24D
Câu 5CCâu 25C
Câu 6BCâu 26C
Câu 7ACâu 27D
Câu 8DCâu 28D
Câu 9BCâu 29A
Câu 10CCâu 30B
Câu 11DCâu 31A
Câu 12BCâu 32A
Câu 13CCâu 33B
Câu 14BCâu 34A
Câu 15ACâu 35D
Câu 16BCâu 36B
Câu 17CCâu 37A
Câu 18CCâu 38C
Câu 19CCâu 39D
Câu 20D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X