Đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án trắc nghiệm đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 đối chiếu và đánh giá kết quả làm bài của mình sau khi thi xong

Câu 1. Năm 1954, quân dân Việt Nam có hoạt động quân sự nào sau đây?
Câu 2. Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đã nhận định kẻ thù của cách mạng miền Nam là 
Câu 3. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nước nào sau đây trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?
Câu 4. Trong giai đoạn 1941-1945, cách mạng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
Câu 5. Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối phó với kẻ thù nào sau đây?
Câu 6. Nội dung nào sau đây là nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ những năm 40 của thế kỉ XX?
Câu 7. Trong thời kì 1946 - 1954, thắng lợi nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp?
Câu 8. Trong quá trình thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, quân đội nước nào sau đây phải rút khỏi miền Bắc Việt Nam?
Câu 9. Trong giai đoạn 1888 - 1896, phong trào Cần vương ở Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của:
Câu 10. Trong công cuộc xây dựng đất nước (1950 - 2000), cuộc “cách mạng chất xám” đã đưa Ấn Độ trở thành:
Câu 11. Năm 1947, quốc gia nào sau đây phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô?
Câu 12. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) đã xác định một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương là
Câu 13. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải được sự nhất trí của
Câu 14. Tháng 6 - 1929, tổ chức nào sau đây ra đời từ sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
Câu 15. Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây?
Câu 16. Về giao thông vận tải, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở Việt Nam, thực dân Pháp đã:
Câu 17. Quốc gia nào sau đây khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ đầu những năm 40 của thế kỉ XX?
Câu 18. Ở miền Nam Việt Nam, trong những năm 1965 - 1968, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược?
Câu 19.
Câu 20. Trong quá trình triển khai chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mĩ đã: 
Câu 21. Từ năm 1973 đến năm 1991, kinh tế các nước Tây Âu:
Câu 22. Tháng 3-1952, Mĩ giúp đỡ Batixta thiết lập chế độ độc tài quân sự ở nước nào sau đây thuộc khu vực Mĩ Latinh?
Câu 23. Một trong những nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là:
Câu 24. Yếu tố khách quan thuận lợi nào sau đây thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á bùng nổ ngay trong năm 1945?
Câu 25. Sự kiện nào sau đây biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong giai đoạn 1969 - 1973?
Câu 26. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?
Câu 27. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của việc kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) đối với Việt Nam?
Câu 28. Nhân tố nào sau đây thúc đẩy sự phát triển kinh tế Mĩ trong những năm 1945-1973?
Câu 29. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp đầu năm 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã quyết định lấy tên đảng là?
Câu 30. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã đạt được kết quả nào sau đây?
Câu 31. Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) về Đông Dương có điểm chung nào sau đây?
Câu 32. Nhận xét nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam?
Câu 33. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đóng góp của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 1919-1925?
Câu 34. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng bối cảnh ra đời của các tổ chức chính trị ở Việt Nam trong thập niên 20 của thế kỉ XX?
Câu 35. Năm 1945 ở Việt Nam, khởi nghĩa từng phần có đóng góp nào sau đây đối với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám?
Câu 36. Ở Việt Nam, cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản trong những năm 1945-1946 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)?
Câu 37. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng công tác xây dựng mặt trận dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1936-1939?
Câu 38. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5-1941 của Đảng Cộng sản Đông Dương đều chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất nhằm mục đích nào sau đây?
Câu 39. Nhận định nào sau đây là đúng về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972) của quân dân Việt Nam?
Câu 40. Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (năm 1930) được nhận xét là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo dựa trên cơ sở nào sau đây?
Câu 41. Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây vào đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
Câu 42. Năm 1945, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập?
Câu 43. Trong những năm 1965 - 1968, chiến thắng nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ?
Câu 44. Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950?
Câu 45. Nội dung nào sau đây là bối cảnh thế giới dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam?
Câu 46. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây?
Câu 47. Năm 1930, Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa?
Câu 48. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây nằm trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?
Câu 49. Nội dung nào là nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ những năm 40 của thế kỉ XX?
Câu 50. Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ (1961 - 1965) là?
Câu 51. Đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, khu vực nào sau đây trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới?
Câu 52. Năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam có hoạt động quân sự nào sau đây?
Câu 53. Năm 1959, thắng lợi của cuộc cách mạng nào sau đây đã mở đầu cho cao trào đấu tranh vũ trang ở khu vực Mĩ Latinh?
Câu 54. Năm 1954, thực dân Pháp có hoạt động nào sau đây?
Câu 55. Trong giai đoạn 1941-1945, cách mạng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
Câu 56. Phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở Việt Nam dẫn đến sự ra đời của
Câu 57. Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây đề ra và thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng"?
Câu 58. Theo quyết định của Hội nghị lanta (tháng 2-1945), quân đội nước nào sau đây chiếm đóng Nhật Bản?
Câu 59. Theo Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), quân đội nước nào sau đây được ra miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật?
Câu 60. Nhiệm vụ nào sau đây được nhân dân Việt Nam thực hiện trong những năm 1975-1979?
Câu 61. Năm 1957, quốc gia nào sau đây phóng thành công vệ tinh nhân tạo?
Câu 62. Trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh đã:
Câu 63. Sự kiện nào sau đây tác động đến sự phát triển kinh tế Mĩ trong những năm 1945-1950?
Câu 64. Thực dân Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) ở Đông Dương nhằm:
Câu 65. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
Câu 66. Trong những năm 1954-1975, nhân dân Lào tập trung thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
Câu 67. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga thắng lợi đã:
Câu 68. Nội dung nào sau đây là cơ sở để cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ lực lượng tiến bộ trên thế giới?
Câu 69. Cương lĩnh chính trị đầu tiên (năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định cách mạng Việt Nam cần:
Câu 70. Nội dung ý nghĩa nào sau đây không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?
Câu 71. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng công tác xây dựng mặt trận dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1936-1939?
Câu 72. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đóng góp của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 1919-1925?

đáp án Giải đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT 2023

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 37A
Câu 2BCâu 38C
Câu 3DCâu 39D
Câu 4CCâu 40D
Câu 5BCâu 41C
Câu 6BCâu 42D
Câu 7ACâu 43C
Câu 8CCâu 44A
Câu 9BCâu 45B
Câu 10CCâu 46D
Câu 11DCâu 47B
Câu 12ACâu 48A
Câu 13DCâu 49D
Câu 14ACâu 50C
Câu 15ACâu 51D
Câu 16CCâu 52B
Câu 17DCâu 53B
Câu 18CCâu 54A
Câu 19DCâu 55C
Câu 20ACâu 56B
Câu 21DCâu 57D
Câu 22CCâu 58B
Câu 23ACâu 59A
Câu 24DCâu 60C
Câu 25CCâu 61A
Câu 26ACâu 62B
Câu 27CCâu 63B
Câu 28CCâu 64D
Câu 29CCâu 65A
Câu 30DCâu 66C
Câu 31ACâu 67A
Câu 32ACâu 68D
Câu 33ACâu 69C
Câu 34DCâu 70C
Câu 35ACâu 71D
Câu 36ACâu 72C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X