Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa trường Lương Thế Vinh (HN) năm 2021

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa có đáp án của trường Lương Thế Vinh (HN) năm 2021

Câu 2. Khử hoàn toàn 4,176 gam Fe3O4 cần khối lượng Al là

A. 1,296 gam.

B. 3,456 gam.

C. 0,864 gam.

D. 0,432 gam.

Câu 3. Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. cao su isopren.

B. Tơ nilon-6,6.

C. cao su buna.

D. Amilozơ.

Câu 4. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH3.

B. CH3-CH2-CI.

C. CH2=CH-CH3.

D. CH3-CH2-CH3.

Câu 7. Este nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

A. HCOOCH3.

B. (COOCH3)2.

C. CH3COOCH3.

D. CH3COOC6H5.

Câu 12. Cho biết chất nào sau đây thuộc loại polisacarit?

A. Saccarozơ.

B. Fructozơ.

C. Glucozơ.

D. Xenlulozơ.

Câu 13. Este metyl acrylat có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH3.

D. CH3COOCH3.

Câu 16. Chất nào sau đây là đồng phân của fructozơ?

A. Saccarozo.

B. Glucozơ.

C. Xenlulozơ.

D. Tinh bột.

Câu 18. Polime nào sau đây được điều chế từ phản ứng trùng hợp?

A. Poli(etylen terephtalat).

B. Xenlulozơ triaxetat.

C. Poliacrilonitrin.

D. Nilon-6,6.

Câu 22. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O?

A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

B. Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O.

C. NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

D. K2CO3 + 2CH3COOH → 2CH3COOK + CO2 + H2O.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

B. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng brom.

C. Các chất béo không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng?.

A. Trùng hợp isopren thu được poli(phenol-fomanđehit).

B. Tơ axetat là tơ tổng hợp.

C. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren có xúc tác thu được cao su buna-S.

D. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hexametylen địamin với axit ađipic.

Câu 32. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng lên tấm vải bông sau một thời gian tấm vải bị mủn ra.

B. Không thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng nước brom.

C. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 thì thu được muối amoni gluconat.

D. Nhỏ vài giọt dung dịch loãng I2 lên mặt cắt củ khoai loang thì sẽ xuất hiện màu xanh tím.

Câu 35. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một phần tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

B. Các peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit.

C. Trong môi trường kiềm, dipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu vàng.

D. Axit glutamic là hợp chất có tính lưỡng tính.

Câu 40. Cho các sơ đồ phản ứng sau (các chất phản ứng với nhau theo đúng tỉ lệ mol trong phương trình):
(1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O;
(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4;
(3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Từ X2 để chuyển hóa thành axit axetic cần ít nhất 2 phản ứng.

B. X3 là hợp chất hữu cơ đơn chức.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

D. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

đáp án Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa trường Lương Thế Vinh (HN) năm 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 21 C
Câu 2 A Câu 22 B
Câu 3 D Câu 23 D
Câu 4 C Câu 24 D
Câu 5 D Câu 25 C
Câu 6 B Câu 26 A
Câu 7 A Câu 27 C
Câu 8 C Câu 28 C
Câu 9 B Câu 29 C
Câu 10 A Câu 30 A
Câu 11 A Câu 31 C
Câu 12 D Câu 32 B
Câu 13 A Câu 33 C
Câu 14 B Câu 34 C
Câu 15 A Câu 35 D
Câu 16 B Câu 36 B
Câu 17 B Câu 37 D
Câu 18 C Câu 38 C
Câu 19 D Câu 39 B
Câu 20 B Câu 40 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X