Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 cụm TP Vũng Tàu lần 1

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa có đáp án của cụm TP Vũng Tàu năm 2021 lần thứ nhất.

Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozơ.

B. Fructozơ

C. Xenlulozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai

A. Triolein phản ứng được với nước Brom

B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic

C. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc

D. Ở điều kiện thường tristearin là chất rắn

Câu 6. Chất nào sau đây có phản ứng màu Biure ?

A. Alanin

B. Gly-Ala

C. Glucozơ

D. Anbumin (của lòng trắng trứng)

Câu 7. Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ ?

A. Tơ visco

B. Tơ nitron

C. Tơ nilon-6

D. Tơ capron

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng

A. Các dung dịch amino axit đều có thể làm quỳ tím đổi màu

B. Fructozơ là cacbohidrat duy nhất trong mật ong

C. Trong phân tử Gly-Val-Gly có ba nguyên tử nitơ

D. Chất béo là đieste của glixerol và các axit béo

Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo và bị đông tụ khi đun nóng

B. Khi cho protein vào Cu(OH)2 trong môi trường kiềm sẽ xuất hiện hợp chất màu xanh đặc trưng

C. Thủy phân đến cùng protein luôn thu được các chuỗi polipeptit

D. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính

Câu 15. Tên gọi của este HCOOC2H5 là

A. metyl fomat

B. metyl axetat

C. etyl fomat

D. etyl axetat

Câu 17. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ?

A. Gly-Ala

B. Metyl fomat

C. Tristearin

D. Fructozơ

Câu 18. Chất nào sau đây không thuộc loại đipeptit ?

A. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CH2-COOH

B. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH

D. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

Câu 25. Công thức cấu tạo của alanin (Ala) là

A. CH3-CH(NH2)-COOH

B. C6H5NH2

C. H2N-CH2-COOH

D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 29. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc

B. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

C. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín

D. Tinh bột bị thủy phân trong môi trường axit

Câu 30. Chất nào sau đây là amin bậc 1

A. CH3-NH-CH3

B. H2N-CH2-COOH

C. C2H5NH2

D. (CH3)3N

Câu 31. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng hình ảnh
X, Y, Z, T lần lượt là

A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin

B. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin

C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin

D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic

Câu 38. Cho 3 sơ đồ phản ứng sau:
(1) C8H14O4 (X) + NaOH → X1 + X2 + H2O
(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O
Phát biểu nào sau đây sai ?

A. X4 là amin hai chức, đều bậc 1

B. X có cấu tạo là CH3OOC-(CH2)4-COOCH3

C. X2 có thể điều chế trực tiếp từ glucozơ

D. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh

đáp án Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 cụm TP Vũng Tàu lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 21 C
Câu 2 A Câu 22 B
Câu 3 D Câu 23 C
Câu 4 B Câu 24 B
Câu 5 B Câu 25 A
Câu 6 D Câu 26 A
Câu 7 A Câu 27 A
Câu 8 A Câu 28 B
Câu 9 A Câu 29 B
Câu 10 C Câu 30 C
Câu 11 A Câu 31 A
Câu 12 D Câu 32 B
Câu 13 D Câu 33 D
Câu 14 D Câu 34 A
Câu 15 C Câu 35 C
Câu 16 C Câu 36 D
Câu 17 D Câu 37 A
Câu 18 A Câu 38 B
Câu 19 A Câu 39 C
Câu 20 B Câu 40 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X