Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh phần 3 có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh trên giảng đường.

Câu 1. Một trong những nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân:
Câu 2. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tập trung vào mấy điểm?
Câu 3. Tính toàn diện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thể hiện ở nội dung.
Câu 4. Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quân sự, trong xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân là:
Câu 5. Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh ở nước ta hiện nay, nhằm mục đích gì?
Câu 6. Thực hiện biện pháp "tăng cường giáo dục quốc phòng"trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân một trong những nội dung giáo dục đó là gì?
Câu 7. Từ cơ sở nào, chúng ta xác định tính chất toàn dân của nền quốc phòng toàn dân?
Câu 8. Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 9. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phải kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, vì lý do gì?
Câu 10. Vị trí mối quan hệ của hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào?
Câu 11. Một trong những biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 12. Thực hiện biện pháp "tăng cường giáo dục quốc phòng" trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân như thế nào?
Câu 13. Cơ sở nào chúng ta xác định tính chất toàn dân của nền quốc phòng toàn dân?
Câu 14. Tính chất nền quốc phòng của ta là toàn dân xuất phát từ đâu?
Câu 15. Trong củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng nào là nòng cốt?
Câu 16. Tính chất toàn dân của nền quốc phòng toàn dân. được biểu hiện tập trung như thế nào?
Câu 17. Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 18. Quan điểm quốc phòng toàn dân được thể hiện trong tổ chức dân quân tự vệ như thế nào?
Câu 19. Tiềm lực kinh tế trong nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân có vị trí gì?
Câu 20. Nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tập trung vào mấy nội dung?
Câu 21. Quán triệt tính chất toàn diện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, các cấp, ngành và toàn dân cần phải làm gì?
Câu 22. Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần có vị trí như thế nào trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
Câu 23. Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 24. Một trong những nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 25. Tiềm lực chính trị - tinh thần trong nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 26. Trong các mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững mục tiêu nào?
Câu 27. Thực hiện biện pháp "tăng cường giáo dục quốc phòng" trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có tác động gì?
Câu 28. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện đại đáp ứng yêu cầu gì?
Câu 29. Quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 30. Quá trình hiện đại hoá nền quốc phòng toàn dân gắn liền với khả năng nào?
Câu 31. Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 32. Vị trí mối quan hệ của hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào?
Câu 33. Một trong những quan điểm cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 34. Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quân sự trong nội dung xây dựng tiêm lực quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới là gì?
Câu 35. Tiềm lực chính trị - tinh thần trong nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân là gì?
Câu 36. Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân hiện nay là gì?
Câu 37. Nội dung xây dựng tiềm lực quân sự trong xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân cụ thể là gì?
Câu 38. Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân cần đặc biệt quan tâm nội dung nào?
Câu 39. Thế trận quốc phòng toàn dân được hiểu như thế nào?
Câu 40. Khái niệm tiềm lực quốc phòng trong xây dựng nền QPTD như thế nào?
Câu 41. Xây dựng nền QPTD có những nội dung cơ bản nào?
Câu 42. Một trong những quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân được rút ra từ thực tiễn đấu tranh cách mạng?
Câu 43. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân có quan điểm nào rút ra từ thực tiễn lịch sử của đất nước?
Câu 44. Đối tượng của chiến tranh nhân dân ở Việt nam là đối tượng nào?
Câu 45. Quan điểm cơ bản xây dựng nền QPTD của Đảng ta là gì?
Câu 46. Xây dựng tiềm lực kinh tế cuả nền quốc phòng toàn dân có nội dung quan trọng nào?
Câu 47. Nền Quốc phòng toàn dân có những tính chất như thế nào?
Câu 48. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sức mạnh của toàn dân đánh giặc, vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân được xác định như thế nào?
Câu 49. Đối tượng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN là:
Câu 50. Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc phải kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất. Lí do vì sao?
Câu 51. Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, thế trận chiến tranh nhân dân được tổ chức rộng khắp thể hiện như thế nào?
Câu 52. Một trong những tính chất chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?
Câu 53. Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, phải kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vì một trong những lý do gì?
Câu 54. Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam được tổ chức như thế nào?
Câu 55. Thực hiện "kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn ", trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc thể hiện như thế nào?
Câu 56. Nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta đánh giá quân địch có điểm yếu cơ bản nào?
Câu 57. Thế trận chiến tranh là gì?
Câu 58. Nhu cầu bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc như thế nào?
Câu 59. Một trong những mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là gì?
Câu 60. Tiến hành chiến tranh nhân dân, lực lượng toàn dân đánh giặc được tổ chức như thế nào?
Câu 61. Một trong những đặc điểm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?
Câu 62. Một trong những tính chất chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?
Câu 63. Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc cần quán triệt mấy quan điểm chỉ đạo?
Câu 64. Quan điểm "thực hiện toàn dân đánh giặc" trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, có ý nghĩa gì?
Câu 65. Quan điểm, thực hiện toàn dân đánh giặc trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc thể hiện vấn đề gì?
Câu 66. Quan điểm "tiến hành chiến tranh toàn diện" trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc thể hiện như thế nào?
Câu 67. Đặc điểm nào tác động nhất đến chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc?
Câu 68. Nếu chiến tranh xảy ra cùng với bọn đế quốc lực lượng nào là đối tượng tác chiến của quân dân ta?
Câu 69. Bản chất của chiến tranh là gì?
Câu 70. Tìm câu trả lời sai?Theo công dụng người ta phân loại mìn thành các loại như sau:
Câu 71. Tìm câu trả lời sai?Theo công dung người ta phân loại thuốc nổ thành:
Câu 72. Súng trung liên RPD dùng chung đạn với mấy loại súng?
Câu 73. Tìm câu trả lời đúng?
Câu 74. Cho toạ độ điểm X là (25838) Tìm câu trả lời đúng?
Câu 75. Tìm câu trả lời sai? Trong quân sự thường dùng các loại thuốc nổ sau:
Câu 76. Tìm câu trả lời sai? Bộ phân gây nổ của lựu đạn cán gỗ Việt Nam:
Câu 77. Súng trung liên RPD dùng chung đạn với mấy loại súng?
Câu 78. Tìm câu trả lời đúng? Súng trung liên RPD:
Câu 79. Chỉ ra câu trả lời sai? Súng trung liên RPD dùng chung đạn với các loại súng nào:
Câu 80. Tìm câu trả lời đúng?
Câu 81. Tầm bắn thẳng có hiệu quả với mục tiêu người nằm (cao 0,4m) của súng trung liên RPD là bao nhiêu mét?
Câu 82. Tầm bắn thẳng có hiệu quả với mục tiêu người chạy (cao 1,5m) của súng trường RPD là bao nhiêu mét?
Câu 83. Tìm câu trả lời đúng? Súng trung liên RPD không có bộ phận:
Câu 84. Súng B40 có mấy bộ phận chính?
Câu 85. Đạn B40 có thể xuyên thép dày bao nhiêu mm?
Câu 86. Đạn B40 có thể xuyên bê tông dầy bao nhiêu mm?
Câu 87. Tốc độ bắn chiến đấu của B40 là bao nhiêu phát/phút?
Câu 88. Tầm bắn thẳng của súng B40 là bao nhiêu mét?
Câu 89. Súng B41 có mấy bộ phận chính?
Câu 90. Tầm bắn thẳng hiệu quả của súng B41 là bao nhiêu mét?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh phần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 46C
Câu 2CCâu 47B
Câu 3BCâu 48A
Câu 4CCâu 49B
Câu 5CCâu 50C
Câu 6CCâu 51C
Câu 7CCâu 52C
Câu 8CCâu 53C
Câu 9BCâu 54B
Câu 10BCâu 55A
Câu 11CCâu 56B
Câu 12CCâu 57A
Câu 13BCâu 58C
Câu 14CCâu 59C
Câu 15CCâu 60B
Câu 16BCâu 61C
Câu 17BCâu 62B
Câu 18BCâu 63A
Câu 19ACâu 64D
Câu 20CCâu 65C
Câu 21CCâu 66B
Câu 22CCâu 67B
Câu 23CCâu 68B
Câu 24ACâu 69A
Câu 25CCâu 70D
Câu 26BCâu 71D
Câu 27ACâu 72D
Câu 28CCâu 73B
Câu 29CCâu 74C
Câu 30CCâu 75C
Câu 31BCâu 76D
Câu 32BCâu 77D
Câu 33ACâu 78C
Câu 34ACâu 79B
Câu 35ACâu 80B
Câu 36BCâu 81B
Câu 37CCâu 82C
Câu 38CCâu 83D
Câu 39BCâu 84A
Câu 40CCâu 85B
Câu 41CCâu 86B
Câu 42CCâu 87C
Câu 43ACâu 88B
Câu 44BCâu 89C
Câu 45CCâu 90D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X